46. mateřská škola Plzeň

O pracovišti

Lidická

Toto pra­co­viš­tě se spo­lu se škol­ní jí­del­nou na­chá­zí na Se­ver­ním Před­měs­tí měs­ta Plz­ně, v klid­né vi­lo­vé zá­stav­bě s dobrou do­prav­ní do­stup­nos­tí. Pro děti byla ote­vře­na od 1. září 1984 po cel­ko­vé re­kon­struk­ci ro­din­né vily.

Ob­jekt teh­dy za­kou­pi­ly Čes­ké dráhy a vy­u­ží­va­ly ho pro děti svých za­měst­nan­ců do roku 1995 jako zá­vod­ní ma­teř­skou ško­lu. Od led­na 1995 byla ško­la bez­plat­ným pře­vo­dem pře­dá­na měs­tu Pl­zeň. Od 1. 1. 2002 je ško­la pří­spěv­ko­vou or­ga­ni­za­cí. Ka­pa­ci­ta je 45 dětí, jed­ná se tedy o ško­lu ro­din­né­ho charakteru.

Dis­po­nu­je vel­mi roz­lehlou za­hra­dou se vzrost­lý­mi stro­my, za­hrad­ní­mi prv­ky a dobrou do­stup­nos­tí za­jí­ma­vých vy­chá­zek do blíz­ké­ho oko­lí, jako je na­pří­klad ZOO.  O chod ma­teř­ské ško­ly se sta­ra­jí 3 paní uči­tel­ky, 1 pan uči­tel, asi­s­tent­ka pe­da­go­ga a 4 pro­voz­ní zaměstnanci.

Tří­dy jsou roz­dě­le­ny do dvou pa­ter. V dol­ní tří­dě jsou děti ve věku 3–4 roky a v hor­ní tří­dě děti 4–6 let. Pe­da­go­go­vé při­pra­vu­jí pro děti za­jí­ma­vé od­po­led­ní akce i vý­le­ty a ex­kur­ze, kte­ré jsou u dětí ob­lí­be­né. Ma­te­ri­ál­ní vy­ba­ve­ní tříd je bo­ha­té jak na množ­ství, tak funkč­nos­ti a es­te­ti­ku. Děti mají k dis­po­zi­ci ši­ro­kou na­bíd­ku hra­ček i me­to­dic­kých pomůcek.

MENU