46. mateřská škola Plzeň

Naše tří­da Liš­ti­ček je slo­že­na ze sku­pi­ny střed­ně vě­ko­vých dětí, před­ško­lá­ků a dětí s od­kla­dem škol­ní do­cház­ky. Je slo­že­na z 4 – 6letých dětí. Je nás 23 a pe­ču­je o nás paní uči­tel­ka Mili a paní uči­tel­ka Petra.

Tříd­ní vzdě­lá­va­cí plán je při­způ­so­ben tak, aby byl vhod­ný pro obě vě­ko­vé sku­pi­ny. Za­mě­řu­je­me se na čin­nos­ti smě­řu­jí­cí k dů­klad­né pří­pra­vě na úspěš­ný vstup do zá­klad­ní školy.

Roz­ví­jí­me hlav­ně ra­dost ze ži­vo­ta, sa­mo­stat­nost, zdra­vé se­be­vě­do­mí, se­be­jis­to­tu a tvo­ři­vost dětí.

K to­mu­to nás ve­dou i naše krouž­ky a ak­ti­vi­ty: an­g­lič­ti­na, ke­ra­mi­ka, kur­zy pla­vá­ní a brus­le­ní, cvi­če­ní v tě­lo­cvič­ně BZŠ, lo­go­pe­die, tu­ris­tic­ké vý­le­ty, péče o zá­hon­ky a za­hra­du, ná­vštěvy di­va­del, kon­cer­tů, vý­stav, zá­klad­ních škol, kniho­ven, hasi­čů, ná­vštěvy v za­měst­ná­ní u ro­di­čů, ná­vštěvy v ZOO, v Techma­nia Science Cen­ter, tvo­ři­vé díl­ny, od­po­led­ne strá­ve­né s rodiči.

Přijď, tě­ší­me se na Tebe!

MENU