46. mateřská škola Plzeň

Tří­da Ve­ve­rek je ur­če­ná dě­tem ve věku od 3 do 4,5 roku. Ka­pa­ci­ta tří­dy je 24 dětí.

Pro­sto­ry tří­dy jsou roz­dě­le­ny na dvě čás­ti. Prv­ní z nich slou­ží pro vol­nou hru dětí i ří­ze­nou čin­nost, v dru­hé čás­ti se na­chá­zí sto­leč­ky slou­ží­cí pro vý­tvar­nou čin­nost a pro po­dá­vá­ní sva­čin a obě­dů. Pro­stře­dí tří­dy je pod­nět­né, ra­dost­né, ba­rev­né a vhod­né pro plný roz­voj osob­nos­ti kaž­dé­ho dí­tě­te. K dis­po­zi­ci je vel­ká šká­la hra­ček pro spon­tán­ní hru, ale i di­dak­tic­ké po­můc­ky pro vý­u­ku zá­bav­nou for­mou. Vše je kon­ci­po­vá­no tak, aby se děti cí­ti­ly ve škol­ce spo­ko­je­né a šťastné.

MENU