46. mateřská škola Plzeň

Úno­ro­vé ak­ti­vi­ty tří­dy Ve­ve­rek

6.2. – Čte­cí ba­bič­ka Mi­le­na
12.
2. – Kar­ne­val ve škol­ce – děti si při­ne­sou kos­tým, mas­ku
10.
2. v 10:15 – Di­va­del­ní před­sta­ve­ní PAN POZDRAVENÍČKO v knihov­ně Lo­cho­tín – vy­bí­rá­me 40,- Kč
13.2. – Čte­cí ba­bič­ka Mi­le­na
14.
2. – Vý­let na far­mu v Újezdě nade Mží

Ma­so­pust – co je to?
Pro­gram je ur­čen pro děti od 3 do 15 let. Ma­so­pust­ní ob­do­bí, zvy­ky a tra­di­ce, doba od Tří krá­lů do Po­pe­leč­ní stře­dy, tvo­ři­vé díl­ny. Dél­ka pro­gra­mu: 2 ho­di­ny

Cena: 120,-Kč/ 1 dítě

Cena au­to­bu­su bude vy­po­čí­tá­na až po vý­le­tě (dle po­čtu dětí).

Děti bu­dou s se­bou mít ba­tů­žek s pi­tím. Slad­kos­ti, sva­čin­ky z do­mo­va ne­dá­vej­te do ba­tůž­ku, bu­de­me mít škol­ní sva­čin­ku.

Pro­gram je od 9:00 – 11:00, při­je­de­me tedy tro­chu poz­dě­ji a po­su­ne se i vý­dej obě­da. Děti, co pů­jdou ten­to den po obě­dě, si vy­zved­ne­te poz­dě­ji. Čas vy­zved­nu­tí dětí upřes­ní­me, až po­je­de­me z vý­le­tu zprá­vou do naší sku­pin­ky.

19.2. v 9:30 – Di­va­del­ní před­sta­ve­ní CIRKUSÍČEK ve škol­ce – vy­bí­rá­me 55,- Kč
20.2. – Čte­cí ba­bič­ka Mi­le­na
25.
2. – Pe­če­ní per­ní­ko­vých mu­f­fi­nů
26.
2. – Hra­cí den – děti si mo­hou při­nést z do­mo­va ob­lí­be­nou hrač­ku
27.2. – Čte­cí ba­bič­ka Mi­le­na

 

 

 

 

 

 

 

 

MENU