46. mateřská škola Plzeň

Provoz od 26.4.2021

23.04.2021

Vá­že­ní rodiče, na zá­kla­dě změ­ny mi­mo­řád­né­ho opat­ře­ní MZČR  je od pon­dě­lí 26.4.2021 umož­ně­na pří­tom­nost všech dětí i v Pl­zeň­ském kraji. Pro­voz…

Celý článek

Pro všechny

Informace k provozu školy od 12.4.2021

08.04.2021

Vá­že­ní rodiče, od 12. 4. 2021 umož­ňu­je mi­mo­řád­né opat­ře­ní MZDR osob­ní pří­tom­nost v MŠ dě­tem, kte­ré mají po­vin­né před­škol­ní vzdě­lá­vá­ní a dě­tem za­měst­nan­ců vy­bra­ných…

Celý článek

Pro všechny

ZÁPISY 2021/2022

06.04.2021

Vá­že­ní rodiče, ozna­mu­ji, že z dů­vo­du plné ka­pa­ci­ty se ne­bu­dou ko­nat zá­pi­sy pro škol­ní rok 2021/2022, je­li­kož ru­ší­me od­lou­če­né pra­co­viš­tě,…

Celý článek

Pro všechny

PODĚKOVÁNÍ

25.03.2021

Vá­že­ní ro­di­če, tou­to ces­tou Vám zno­vu dě­ku­je­me za účast na akci na­zva­né „Dob­ro­Den”.   Dob­rá věc se po­da­ři­la, na­peklo se…

Celý článek

Pro všechny

” DobroDen”

11.03.2021

Vá­že­ní rodiče, tou­to ces­tou bychom Vás rádi oslo­vi­li o mož­nou spolupráci. Ve­li­ce nás tíží si­tu­a­ce, kte­rá je v na­šich ne­moc­ni­cích…

Celý článek

Pro všechny

Aktuální informace

28.02.2021

Vá­že­ní rodiče, Vlá­da ČR na svém jed­ná­ní ze dne 26. úno­ra 2021 roz­hod­la vzhle­dem k váž­né ak­tu­ál­ní epi­de­mi­o­lo­gic­ké si­tu­a­ci o…

Celý článek

Vánoční focení

23.11.2020

Vá­že­ní rodiče, v pá­tek 27.11.2020 pro­běh­ne vá­noč­ní fo­ce­ní Va­šich dě­ti­ček od 8,00hod. na pra­co­viš­ti Fi­bi­cho­va a od 10,00hod. pro dě­tič­ky…

Celý článek

Pro všechny

Žádost o součinnost

15.10.2020

Vá­že­ní rodiče, tou­to ces­tou bych Vás chtě­la po­žá­dat, abys­te zvá­ži­li pří­tom­nost dětí v ma­teř­ské ško­le, po­kud máte tu mož­nost. Si­tu­a­ce se…

Celý článek

Pro všechny

Důležité sdělení

09.09.2020

Vá­že­ní rodiče, vzhle­dem k no­vým opat­ře­ním Mi­nis­ter­stva zdra­vot­nic­tví pro­sí­me všech­ny ro­di­če, aby od zítř­ka, tj. 10.9.2020 měli při vstu­pu do…

Celý článek

Plavání

27.08.2020

PLAVÁNÍ Před­pla­vec­ký vý­cvik pro star­ší děti ve škol­ním roce 2020/2021 se usku­teč­ní již od čtvrt­ka 3.9.2020 do 12.11.2020 (tj.10 lek­cí),…

Celý článek

Pro všechny

Aktiv

27.08.2020

Sr­deč­ně zve­me všech­ny ro­di­če na pra­vi­del­ný za­ha­jo­va­cí ak­tiv, kde si řek­ne­me shr­nu­jí­cí in­for­ma­ce o škol­ním roce 2020/2021. Na pra­co­viš­ti Li­dic­ká…

Celý článek

VRÁCENÍ ŠKOLNÉHO

17.07.2020

Vá­že­ní rodiče, byla Vám ode­slá­na plat­ba za mě­sí­ce bře­zen a du­ben. Kdo ne­na­stou­pil v květ­nu či červ­nu ješ­tě ob­dr­ží v…

Celý článek

Tiskopis k přeplatkům za školné

24.06.2020

Vá­že­ní rodiče, pro­sím o vy­pl­ně­ní for­mu­lá­ře níže a za­slá­ní na stepkovaka@ms46.plzen-edu. cz nej­poz­dě­ji do pon­dě­lí 29.6.2020. Dě­ku­ji. Ka­ro­lí­na Štěpková ře­di­tel­ka školy…

Celý článek

MENU