46. mateřská škola Plzeň

Schůzka rodičů

02.06.2022

Vá­že­ní rodiče, zve­me Vás na tříd­ní ak­tiv pro nově na­stu­pu­jí­cí děti, kte­rý se bude ko­nat v úte­rý 21.6.2022 od 16h.  Tě­ší­me…

Celý článek

Pro všechny

Informace k zápisům 2022/2023

20.04.2022

Vá­že­ní rodiče, níže uvá­dí­me in­for­ma­ce k zá­pi­sům. Na strán­kách  www.mszapis.plzen.eu je zpří­stup­něn re­zer­vač­ní sys­tém, kde si mů­že­te za­re­zer­vo­vat čas Vaší ná­vštěvy v…

Celý článek

Provoz od 26.4.2021

23.04.2021

Vá­že­ní rodiče, na zá­kla­dě změ­ny mi­mo­řád­né­ho opat­ře­ní MZČR  je od pon­dě­lí 26.4.2021 umož­ně­na pří­tom­nost všech dětí i v Pl­zeň­ském kraji. Pro­voz…

Celý článek

Pro všechny

Informace k provozu školy od 12.4.2021

08.04.2021

Vá­že­ní rodiče, od 12. 4. 2021 umož­ňu­je mi­mo­řád­né opat­ře­ní MZDR osob­ní pří­tom­nost v MŠ dě­tem, kte­ré mají po­vin­né před­škol­ní vzdě­lá­vá­ní a dě­tem za­měst­nan­ců vy­bra­ných…

Celý článek

Pro všechny

ZÁPISY 2021/2022

06.04.2021

Vá­že­ní rodiče, ozna­mu­ji, že z dů­vo­du plné ka­pa­ci­ty se ne­bu­dou ko­nat zá­pi­sy pro škol­ní rok 2021/2022, je­li­kož ru­ší­me od­lou­če­né pra­co­viš­tě,…

Celý článek

Pro všechny

PODĚKOVÁNÍ

25.03.2021

Vá­že­ní ro­di­če, tou­to ces­tou Vám zno­vu dě­ku­je­me za účast na akci na­zva­né „Dob­ro­Den”.   Dob­rá věc se po­da­ři­la, na­peklo se…

Celý článek

Pro všechny

” DobroDen”

11.03.2021

Vá­že­ní rodiče, tou­to ces­tou bychom Vás rádi oslo­vi­li o mož­nou spolupráci. Ve­li­ce nás tíží si­tu­a­ce, kte­rá je v na­šich ne­moc­ni­cích…

Celý článek

Pro všechny

Aktuální informace

28.02.2021

Vá­že­ní rodiče, Vlá­da ČR na svém jed­ná­ní ze dne 26. úno­ra 2021 roz­hod­la vzhle­dem k váž­né ak­tu­ál­ní epi­de­mi­o­lo­gic­ké si­tu­a­ci o…

Celý článek

MENU