46. mateřská škola Plzeň

Setkání se zástupci ZŠ

05.02.2020

Vá­že­ní ro­di­če před­ško­lá­ků, zve­me Vás na se­tká­ní se zá­stup­ci zá­klad­ních škol Pl­zeň – Bo­le­vec, kte­ré pro­běh­ne 12. úno­ra 2020 od…

Celý článek

Ukončení provozu na Lidické

15.01.2020

Vá­že­ní ro­di­čo­vé, do­vol­te, abychom Vás tou­to ces­tou in­for­mo­va­li o plá­no­va­ném ukon­če­ní pů­so­be­ní 46. ma­teř­ské ško­ly na pra­co­viš­ti Li­dic­ká 3. K tr­va­lé­mu uza­vře­ní…

Celý článek

MENU