46. mateřská škola Plzeň

VRÁCENÍ ŠKOLNÉHO

17.07.2020

Vá­že­ní ro­di­če, byla Vám ode­slá­na plat­ba za mě­sí­ce bře­zen a du­ben. Kdo ne­na­stou­pil v květ­nu či červ­nu ješ­tě ob­dr­ží v…

Celý článek

Tiskopis k přeplatkům za školné

24.06.2020

Vá­že­ní ro­di­če, pro­sím o vy­pl­ně­ní for­mu­lá­ře níže a za­slá­ní na stepkovaka@ms46.plzen-edu. cz nej­poz­dě­ji do pon­dě­lí 29.6.2020. Dě­ku­ji. Ka­ro­lí­na Štěp­ko­vá ře­di­tel­ka…

Celý článek

Čestné prohlášení

19.05.2020

Vá­že­ní ro­di­če, při­klá­dám čest­né pro­hlá­še­ní, kte­ré před­lo­ží­te vy­pl­ně­né při ná­stu­pu do MŠ. čest­né Pro­hlá­še­ní (1) Ka­ro­lí­na Štěp­ko­vá, ře­di­tel­ka ško­ly

Celý článek

Aktuální upozornění

05.03.2020

Vá­že­ní ro­di­če, po­kud jste jar­ní prázd­ni­ny strá­vi­li se svý­mi dět­mi v ob­las­tech výsky­tu ko­ro­na­vi­ru, žá­dám Vás, abys­te od­po­věd­ně vy­hod­no­ti­li si­tu­a­ci…

Celý článek

Setkání se zástupci ZŠ

05.02.2020

Vá­že­ní ro­di­če před­ško­lá­ků, zve­me Vás na se­tká­ní se zá­stup­ci zá­klad­ních škol Pl­zeň – Bo­le­vec, kte­ré pro­běh­ne 12. úno­ra 2020 od…

Celý článek

Ukončení provozu na Lidické

15.01.2020

Vá­že­ní ro­di­čo­vé, do­vol­te, abychom Vás tou­to ces­tou in­for­mo­va­li o plá­no­va­ném ukon­če­ní pů­so­be­ní 46. ma­teř­ské ško­ly na pra­co­viš­ti Li­dic­ká 3. K tr­va­lé­mu uza­vře­ní…

Celý článek

MENU