46. mateřská škola Plzeň

Po­vin­ně zve­řej­ňo­va­né in­for­ma­ce dle zá­ko­na č. 1061999 Sb., o svo­bod­ném pří­stu­pu k informacím

 

1. Úpl­ný ofi­ci­ál­ní ná­zev po­vin­né­ho subjektu 46. ma­teř­ská ško­la Pl­zeň, Fi­bi­cho­va 4,                  pří­spěv­ko­vá organizace
2. Dů­vod a způ­sob za­lo­že­ní po­vin­né­ho sub­jek­tu, včet­ně pod­mí­nek a prin­ci­pů, za kte­rých pro­vo­zu­je svo­ji činnost Zá­klad­ní účel zří­ze­ní - před­škol­ní vzdě­lá­vá­ní dětí
Hlav­ní činnost
– Před­škol­ní vzdě­lá­vá­ní dětí
– Za­jiš­tě­ní škol­ní­ho stravování
– Za­jiš­tě­ní zá­vod­ní­ho stravování
Zři­zo­va­cí listina
Zři­zo­va­tel – sta­tu­tár­ní měs­to Plzeň
Nad­ří­ze­ný or­gán pro ob­last vý­ko­nu stát­ní    sprá­vy – Kraj­ský úřad Pl­zeň­ské­ho kra­je, od­bor škol­ství, mlá­de­že a sportu
3. Po­pis or­ga­ni­zač­ní struk­tu­ry po­vin­né­ho subjektu. Or­ga­ni­zač­ní struktura
4. Kon­takt­ní spojení Kon­tak­ty
5. Plat­by Škol­né
Strav­né 
6. Iden­ti­fi­kač­ní čís­lo ško­ly (IČ) 70941041
7. Iden­ti­fi­kač­ní čís­lo ško­ly (DIČ) CZ 70941041
8. Do­ku­men­ty Úda­je o roz­počtu na:

https://umo1.plzen.eu/urad-a-samosprava/transparentni-urad/rozpocet/rozpocet-mo-plzen‑1.aspx
ŠVP: K dis­po­zi­ci v šat­nách dětí
Zři­zo­va­cí listina

9. Žá­dosti o informace Mís­to a způ­so­by podání
10. Pří­jem žá­dos­tí, stíž­nos­tí a dal­ších podání Kon­tak­ty
11. Oprav­né prostředky Zá­kon č. 500/2004Sb., správ­ní řád

For­mu­lář pro oprav­ný pro­stře­dek pro­ti            roz­hod­nu­tí po­vin­né­ho subjektu
Pro­ti rozhodnutí
o ne­při­je­tí lze po­dat odvolání
– osobně
– poštou
do 15 dnů ode dne doručení

12. For­mu­lá­ře Lze vy­zved­nout osob­ně v kan­ce­lá­ři ře­di­tel­ky MŠ nebo stáh­nout zde:
Žá­dost o při­je­tí do MŠ: www.mszapis.plzen.eu
Při­hláš­ka ke stravování
Evi­denč­ní list dítěte
Žá­dost o po­skyt­nu­tí informace
For­mu­lář pro oprav­ný pro­stře­dek pro­ti roz­hod­nu­tí po­vin­né­ho subjektu
13. Po­pi­sy po­stu­pů – ná­vo­dy ře­še­ní ži­vot­ních situací Ná­vo­dy pro ře­še­ní nej­růz­něj­ších ži­vot­ních        situací
Při­jí­má­ní dětí do MŠ
Zá­pis do MŠ – kvě­ten, v prů­bě­hu škol­ní­ho roku v ře­di­tel­ně školy
Žá­dost o při­je­tí do MŠ
Po­vě­ře­ní k vy­zve­dá­vá­ní dítěte
Osvo­bo­ze­ní od úpla­ty – in­for­ma­ce podá            ře­di­tel­ka školy
14. Pře­hled nej­dů­le­ži­těj­ších před­pi­sů, pod­le nichž po­vin­ný sub­jekt jed­ná a roz­ho­du­je, kte­ré sta­no­vu­jí prá­vo žá­dat  in­for­ma­ce a kte­ré upra­vu­jí dal­ší prá­va ob­ča­nů ve vzta­hu k po­vin­né­mu sub­jek­tu, a to včet­ně in­for­ma­ce, kde a kdy jsou tyto před­pi­sy k nahlédnutí. Zá­kon č. 1061999 Sb., o svo­bod­ném pří­stu­pu k informacím
Zá­kon 5612004 Sb., škol­ský zákon
Zá­kon 5002004 Sb., správ­ní řád
Vy­hláš­ka č.14/2005 Sb., o před­škol­ním vzdělávání
Vy­hláš­ka č. 1072005 Sb., o škol­ním stravování
15. Sa­zeb­ník úhrad za po­sky­to­vá­ní informací
Usne­se­ní nad­ří­ze­né­ho or­gá­nu o výši úhrad
Sa­zeb­ník úhrad za po­sky­to­vá­ní informací
Do­sud ne­by­lo řešeno
16. Li­cenč­ní smlou­vy, Vý­hrad­ní licence Nejsou uza­vře­ny
17. Vý­roč­ní zprá­va pod­le zá­ko­na č. 1061999 Sb. Vý­roč­ní zpráva
18. Pro­jek­ty Smart Pl­ze­ňáč­ci
Ša­b­lo­ny II.
MENU