46. mateřská škola Plzeň

Po­vin­ně zve­řej­ňo­va­né in­for­ma­ce pod­le zá­ko­na č. 1061999 Sb., o svo­bod­ném pří­stu­pu k  in­for­ma­cím, ve zně­ní poz­děj­ších předpisů

 

 

1. Úpl­ný ofi­ci­ál­ní ná­zev po­vin­né­ho subjektu 46. ma­teř­ská ško­la Pl­zeň, Fi­bi­cho­va 4,                  pří­spěv­ko­vá organizace
2. Dů­vod a způ­sob za­lo­že­ní po­vin­né­ho sub­jek­tu, včet­ně pod­mí­nek a prin­ci­pů, za kte­rých pro­vo­zu­je svo­ji činnost Zá­klad­ní účel zří­ze­ní - před­škol­ní vzdě­lá­vá­ní dětí
Hlav­ní činnost
– Před­škol­ní vzdě­lá­vá­ní dětí
– Za­jiš­tě­ní škol­ní­ho stravování
– Za­jiš­tě­ní zá­vod­ní­ho stravování
Zři­zo­va­cí listina
Zři­zo­va­tel – sta­tu­tár­ní měs­to Plzeň
Nad­ří­ze­ný or­gán pro ob­last vý­ko­nu stát­ní    sprá­vy – Kraj­ský úřad Pl­zeň­ské­ho kra­je, od­bor škol­ství, mlá­de­že a spor­tuDle člán­ku 37 Obec­né­ho na­ří­ze­ní zří­di­la ško­la funk­ci po­vě­řen­ce pro ochra­nu osob­ních úda­jů. Pod­le od­stav­ce 6, člán­ku 37 Obec­né­ho na­ří­ze­ní plní pro ško­lu funk­ci po­vě­řen­ce na zá­kla­dě smlou­vy o po­sky­to­vá­ní slu­žeb spo­leč­nost CCA Group a.s., Kar­lo­vo nám. 17, 120 00, PRAHA 2.Kon­takt­ní úda­je po­vě­řen­ce pro ochra­nu osob­ních úda­jů:Mgr. Bc. Mi­cha­e­la Comová
CCA Group a.s.
E‑mail: hotline@cca.cz
Tel.: 378 229 455, 378 229 441
3. Po­pis or­ga­ni­zač­ní struk­tu­ry po­vin­né­ho subjektu. Or­ga­ni­zač­ní struktura
4. Kon­takt­ní spojení Kon­tak­ty
5. Plat­by Škol­né

Strav­né

6. Iden­ti­fi­kač­ní čís­lo ško­ly (IČ) 70941041
7. Plát­ce daně z při­da­né hodnoty Ško­la není plát­cem DPH
8. Do­ku­men­ty Úda­je o roz­počtu na:

M1M46

https://umo1.plzen.eu/urad-a-samosprava/transparentni-urad/rozpocet/rozpocet-mo-plzen‑1.aspx
ŠVP: K dis­po­zi­ci v šat­nách dětí
Zři­zo­va­cí listina

9. Žá­dosti o informace Mís­to a způ­so­by podání
10. Pří­jem žá­dos­tí, stíž­nos­tí a dal­ších podání Kon­tak­ty
11. Před­pi­sy Zá­kon č. 1061999 Sb., o svo­bod­ném pří­stu­pu k informacím
Zá­kon 5612004 Sb., škol­ský zákon
Zá­kon 5002004 Sb., správ­ní řád
Vy­hláš­ka č.14/2005 Sb., o před­škol­ním vzdělávání
Vy­hláš­ka č. 1072005 Sb., o škol­ním stravování
12. Sa­zeb­ník úhrad za po­sky­to­vá­ní informací
Usne­se­ní nad­ří­ze­né­ho or­gá­nu o výši úhrad
Sa­zeb­ník úhrad za po­sky­to­vá­ní informací
12.2 Roz­hod­nu­tí nad­ří­ze­né­ho or­gá­nu o výši úhrad za po­skyt­nu­tí informací
Do­sud ne­by­lo řešeno
13. Li­cenč­ní smlou­vy, Vý­hrad­ní licence Nejsou uza­vře­ny
14. Vý­roč­ní zprá­va pod­le zá­ko­na č. 1061999 Sb. 2020 2021
MENU