46. mateřská škola Plzeň

O pracovišti

Fibichova

Pra­co­viš­tě Fi­bi­cho­va se na­chá­zí v klid­né čás­ti Pl­zeň-Bo­le­vec. Pů­vod­ní ro­din­ný dům vi­lo­vé­ho typu do­stál ko­neč­né pří­stav­by a re­vi­ta­li­za­ce roku 2013. Nejde tedy o ty­pic­kou síd­lišt­ní školu.

Ka­pa­ci­ta je 38 dětí. Jsme tedy or­ga­ni­za­ce ro­din­né­ho cha­rak­te­ru. Spo­lu­prá­ce a vlíd­ný vztah s ro­di­nou je pro nás pri­o­rit­ní.  O pe­da­go­gic­kou čin­nost a pro­voz­ní zá­le­ži­tos­ti se sta­rá cel­kem 8 za­měst­nan­ců.  Dis­po­nu­je­me roz­lehlou za­hra­dou se vzrost­lý­mi stro­my, úče­lo­vý­mi za­hrad­ní­mi prv­ky, pís­ko­viš­ti, drá­hou na kola či ko­loběž­ky a trav­na­tým hřiš­těm ke spor­tov­ním aktivitám.

V roce 2019 byla zři­zo­va­te­lem zre­kon­stru­o­vá­na te­ra­sa, za kte­rou ve­li­ce dě­ku­je­me ve­de­ní ob­vo­du. Ně­ko­li­krát roč­ně po­řá­dá­me od­po­led­ní akce, kte­rých se hoj­ně účast­ní ro­di­če s dět­mi i s ostat­ní­mi pří­buz­ný­mi. Těch­to vzta­hů a spo­leč­ných ak­ti­vit si vel­mi vá­ží­me, uží­vá­me si kaž­dou akci a na­ším cí­lem je tuto tra­di­ci zachovat.

In­te­ri­ér bu­do­vy tvo­ří úče­lo­vý, es­te­tic­ký, zpra­vi­dla dře­vě­ný ná­by­tek. Děti mají k dis­po­zi­ci hrač­ky a po­můc­ky vše­ho dru­hu a za­mě­ře­ní. Sou­stře­dí­me se na dět­skou spon­tán­ní hru a na­va­zo­vá­ní přá­tel­ství mezi dět­mi. Do zá­klad­ní ško­ly od­chá­zí děti při­pra­ve­né nejen po vzdě­lá­va­cí strán­ce, ale také se sil­ným a dlou­ho­le­tým přá­tel­ským pou­tem s ka­ma­rá­dy ze třídy.

MENU