46. mateřská škola Plzeň

Jsme dvou­tříd­ní ma­teř­ská ško­la ro­din­né­ho typu s ce­lo­den­ním pro­vo­zem. Ka­pa­ci­ta MŠ je 38 dětí. Naši MŠ na­jde­te v klid­ném pro­stře­dí v čtvr­ti Pl­zeň – Bo­le­vec. Bu­do­va má roz­sáh­lou za­hra­du se spous­tou za­hrad­ních prv­ků pro děti, a to jak pro spor­tov­ní vy­ži­tí dětí, vol­né hry, ale i od­po­čin­ko­vé aktivity. 

Vý­cho­vu a vzdě­lá­vá­ní dětí za­jiš­ťu­jí cel­kem 4 pe­da­go­gič­tí pra­cov­ní­ci. Bu­do­va je cel­ko­vě zre­kon­stru­o­vá­na včet­ně in­te­ri­é­rů, kte­ré byly také nově za­ří­ze­ny. Ve tří­dách máme účel­ný ná­by­tek a za­jí­ma­vé her­ní kou­ty. K roz­vo­ji hu­deb­nos­ti dětí a es­te­tic­ké­ho vní­má­ní vy­u­ží­vá­me kla­ví­ry, zob­co­vé flét­ny, dět­ské ryt­mic­ké ná­stro­je, tě­les­ný roz­voj za­jiš­ťu­je­me po­mo­cí spor­tov­ní­ho vy­ba­ve­ní jako jsou tram­po­lí­ny, la­vič­ky, ží­něn­ky, ba­lanč­ní prv­ky, rolle­ry, švéd­ské bedny.

Dě­tem je po­sky­to­vá­na pl­no­hod­not­ná tj. pes­t­rá a vy­vá­že­ná stra­va kaž­do­den­ně do­pl­ně­ná o ze­le­ni­nu a ovo­ce (vý­běr z ně­ko­li­ka dru­hů dle chu­ti dětí). Pit­ný re­žim je za­jiš­těn po celý den. U dětí jsou re­spek­to­vá­na in­di­vi­du­ál­ní zdra­vot­ní hle­dis­ka a po­tře­by. Při vy­tvá­ře­ní a upev­ňo­vá­ní zdra­vých vý­ži­vo­vých a stra­vo­va­cích ná­vy­ků úzce spo­lu­pra­cu­je­me s rodiči.

MENU