46. mateřská škola Plzeň

Co budete potřebovat při nástupu do MŠ

 27.08.2021

Do šat­ny: ná­hrad­ní ob­le­če­ní: spod­ní prádlo, ná­hrad­ní trič­ko s krát­kým a dlou­hým ruká­vem, tep­lá­ky, le­gí­ny, pláš­těn­ku – pro mož­nost vy­u­ži­tí na po­byt ven­ku – vše ulo­ží­te do při­pra­ve­né plá­tě­né taš­ky se znač­kou dítěte

 

Do tří­dy: bač­kor­ky s pev­nou pa­tou a bí­lou po­dráž­kou, po­ho­dl­né ob­le­če­ní pro po­byt ve třídě

 

Na spa­ní: po­vle­če­ní na dět­skou postýl­ku a na­pí­na­cí pro­stě­ra­dlo s gu­mou, py­žám­ko či noč­ní košilku

 

Na po­byt ven­ku, na za­hra­du: po­ho­dl­né ob­le­če­ní při­mě­ře­né ak­tu­ál­ní­mu po­ča­sí, kte­ré si dítě může uma­zat (vždy je nut­né, aby děti měly jed­no ob­le­če­ní do tří­dy a jed­no na po­byt ven­ku), vhod­nou spí­še spor­tov­ní obuv

 

Všech­no ob­le­če­ní je nut­ní dě­tem podepsat!!!

MENU