46. mateřská škola Plzeň

Aktuální upozornění

 05.03.2020

Vá­že­ní rodiče,

po­kud jste jar­ní prázd­ni­ny strá­vi­li se svý­mi dět­mi v ob­las­tech výsky­tu ko­ro­na­vi­ru, žá­dám Vás, abys­te od­po­věd­ně vy­hod­no­ti­li si­tu­a­ci a pří­pad­ně za­jis­ti­li pre­ven­tiv­ní karanténu.
Ak­tu­ál­ní in­for­ma­ce k si­tu­a­ci lze na­lézt např. na:

 

  1. strán­kách KHS PK http://khsplzen.cz/,
  2.  mi­nis­ter­stva zdra­vot­nic­tví https://www.mzcr.cz/
  3. stát­ní­ho zdra­vot­ní­ho ústa­vu http://www.szu.cz/.

 

V Plzni 5.3.2020

Ka­ro­lí­na Štěpková,
ře­di­tel­ka školy

 

 

MENU