46. mateřská škola Plzeň

DŮLEŽITÉ INFORMACE O PLÁNOVANÉM UZAVŘENÍ MŠ

 10.03.2020

Vá­že­ní rodiče,

na zá­kla­dě po­ky­nu pri­má­to­ra měs­ta Plz­ně Mar­ti­na Baxy a rad­ní pro ob­last škol­ství Lu­cie Kan­to­ro­vé dnes pro­běh­lo jed­ná­ní se sta­ros­ty a mís­tosta­ros­ty pl­zeň­ských měst­ských ob­vo­dů, kte­ré mají na sta­ros­ti ma­teř­ské ško­ly na svém úze­mí.  O úpl­ném uza­vře­ní ma­teř­ských škol na ce­lém úze­mí Plz­ně na ná­vrh měst­ských ob­vo­dů bude roz­ho­do­vat Rada měs­ta Plz­ně, a to na svém jed­ná­ní v od­po­led­ních ho­di­nách dne 11. března.

Zá­stup­ci ob­vo­dů ješ­tě dnes do­po­ru­či­li ma­teř­ským ško­lám, aby hned zí­t­ra, tedy ve stře­du 11. břez­na, ome­zi­ly pro­voz ma­teř­ských škol v ma­xi­mál­ním rozsahu.

Měs­to pro­to pro­sí ro­di­če, aby ve stře­du 11. břez­na děti do škol­ky ne­dá­va­li, po­kud se o ně mo­hou po­sta­rat sami či za­jis­tit si je­jich hlí­dá­ní, nicmé­ně škol­ky bu­dou při­pra­ve­ny děti ve stře­du 11. břez­na přijmout.

Or­gá­ny měst­ských ob­vo­dů a měs­ta Plz­ně jsou si vě­do­my, že ná­h­lé uza­vře­ní škol­ky je pro ro­di­če ná­roč­ně, prá­vě pro­to jim chtě­jí po­skyt­nout ale­spoň stře­deč­ní den na vy­ře­še­ní si­tu­a­ce a dát jim pro­stor se s da­ným roz­hod­nu­tím vy­po­řá­dat. Od 12.3. 2020 se před­po­klá­dá pře­ru­še­ní pro­vo­zu na dobu neurčitou.

 

Ka­ro­lí­na Štěp­ko­vá, ře­di­tel­ka školy

 

 

MENU