46. mateřská škola Plzeň

Lištičky Veverky

Info k uzavření Lidické

 01.12.2020

Vá­že­ní rodiče,

 

bě­hem zítř­ka bude KHS kon­tak­to­vat všech­ny ro­di­če dětí, kte­ré byly ve dnech 26.–27.11.2020 ve škol­ce. Bu­dou Vás od­ka­zo­vat na své­ho pe­di­at­ra, kte­rý vy­sta­ví po­tvr­ze­ní o ka­ran­té­ně a ná­rok na OČR. Ná­rok na OČR mají také ro­di­če dětí, kte­ří ne­ma­jí na­ří­ze­nou ka­ran­té­nu, ale škol­ské za­ří­ze­ní je uza­vře­né.  Pro tyto ro­di­če níže při­klá­dám od­kaz na for­mu­lář pro po­tře­by za­měst­na­va­te­le a OSSZ, kte­rý si sami vyplní.

 

Ro­dič ve for­mu­lá­ři vy­dá­vá pro­hlá­še­ní o uza­vře­ní škol­ské­ho za­ří­ze­ní, kde je po­tře­ba uvést úda­je o škole:

Ná­zev ško­ly: 46. ma­teř­ská ško­la Pl­zeň, Fi­bi­cho­va 4, p.o.

IČ: 70941041

Ad­re­sa: Fi­bi­cho­va 4, Pl­zeň 323 00

Dů­vod uza­vře­ní: Mi­mo­řád­né opat­ře­ní pro­ti epidemii

Škol­ské za­ří­ze­ní uza­vře­no od 2.12.2020 do odvolání 

 

Ná­vod:

https://www.cssz.cz/documents/20143/557924/Navod_jak_vyplnit_Zadost_o_osetrovne_pri_peci_o_dite_za_kalendarni_mesic_ve_kterem_bylo_uzavreno_vychovne_zarizeni_nebo_skola_ci_jeho_cast.pdf/92d9bac8-ce1f-21fd-df93-5d84912744bf

Od­kaz na formulář: 

https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd‑m

MENU