46. mateřská škola Plzeň

Informace k prázdninovému provozu

 20.02.2020

Vá­že­ní rodiče,

na zá­kla­dě usne­se­ní Rady MO Pl­zeň 1 ozna­mu­je­me, že prázd­ni­no­vý pro­voz ve dnech 1. – 17. 7. 2020 a ve dnech 17.8. – 28. 8. 2020 bude za­jiš­těn na pra­co­viš­ti Li­dic­ká pro zá­vaz­ně na­hlá­še­né děti.

Ve dnech 20.7. – 14.8. 2020 bu­dou ma­teř­ské ško­ly uza­vře­né.

Po­zor:
Sa­ni­tár­ní den pro­běh­ne v ma­teř­ských ško­lách 31.8.2020, tzn. že obě pra­co­viš­tě bu­dou uza­vře­na.

Po­drob­né in­for­ma­ce ohled­ně pla­teb bu­dou zve­řej­ně­ny v prů­bě­hu května.

 

 

Ka­ro­lí­na Štěpková
ře­di­tel­ka školy

 

MENU