46. mateřská škola Plzeň

Informace k zápisům pro šk. rok 2022/2023

 28.02.2022

Vá­že­ní rodiče,

elek­tro­nic­ké vy­pl­ňo­vá­ní při­hlá­šek bude stej­ně jako v mi­nu­lých le­tech umís­tě­no na ad­re­se mszapis.plzen.eu, kde jsou již v tuto chví­li pro ve­řej­nost zve­řej­ně­ny bliž­ší in­for­ma­ce k zá­pi­sům do MŠ (s po­pi­sem jed­not­li­vých fází zápisu).

Ka­ro­lí­na Strasser

 

MENU