46. mateřská škola Plzeň

Lištičky Veverky

Informace KHS k uzavření Lidické a TESTOVÁNÍ

 25.01.2021

Vá­že­ní rodiče,

sdě­lu­je­me Vám, že se Vaše dítě, na zá­kla­dě epi­de­mi­o­lo­gic­ké­ho še­t­ře­ní (tra­so­vá­ní), se­tka­lo v na­šem škol­ském za­ří­ze­ní s oso­bou po­zi­tiv­ní na one­moc­ně­ní COVID-19. Z to­ho­to dů­vo­du je ne­zbyt­né, aby Váš/e syn/dcera nastoupil/a do do­má­cí ka­ran­té­ny do 31. 1. 2021. O této sku­teč­nos­ti, pro­sím, in­for­muj­te ošet­řu­jí­cí­ho lé­ka­ře Va­še­ho dí­tě­te, kte­rý vy­sta­ví OČR. Ná­stup zpět do škol­ské­ho za­ří­ze­ní bude mož­ný za před­po­kla­du, že dítě ne­bu­de vy­ka­zo­vat znám­ky in­fekč­ní­ho one­moc­ně­ní a vý­sle­dek vy­šet­ře­ní tes­tu na COVID-19 bude ne­ga­tiv­ní. Od­běr se usku­teč­ní dne 27. 1. 2021 od 13:30 hod. před bu­do­vou 46. MŠ, pra­co­viš­tě Li­dic­ká 4463 (bude se jed­nat o hro­mad­ný od­běr za­jiš­tě­ný pro­střed­nic­tvím vý­jez­do­vé sa­nit­ky Bi­op­tic­ké la­bo­ra­to­ře, Pl­zeň). Pro­sím všech­ny účast­ní­ky od­bě­ru o dochvilnost.

Ka­ran­té­nou ve smys­lu zá­ko­na o ochra­ně ve­řej­né­ho zdra­ví č. 2582000 Sb., § 2 odst. 7 písm. a), se ro­zu­mí od­dě­le­ní zdra­vé fy­zic­ké oso­by, kte­rá byla bě­hem in­ku­bač­ní doby ve sty­ku s in­fekč­ním one­moc­ně­ním COVID-19 nebo po­bý­va­la v oh­nis­ku ná­ka­zy one­moc­ně­ní COVID ‑19 od ostat­ních fy­zic­kých osob a lé­kař­ské vy­šet­řo­vá­ní ta­ko­vé fy­zic­ké oso­by s cí­lem za­brá­nit pře­no­su in­fekč­ní­ho one­moc­ně­ní v ob­do­bí, kdy by se toto one­moc­ně­ní moh­lo šířit.

Pro one­moc­ně­ní COVID-19 byla sta­no­ve­na 10denní ka­ran­té­na, kte­rá zo­hled­ňu­je do­sa­vad­ní po­znatky o in­ku­bač­ní době onemocnění.

Po tuto 10denní ka­ran­té­nu, je oso­ba po­vin­na zdr­žo­vat se v mís­tě byd­liš­tě, ome­zit styk s ostat­ní­mi oso­ba­mi a sle­do­vat svůj zdra­vot­ní stav tak, že po­kud se ve výše uve­de­ném ob­do­bí pro­je­ví kli­nic­ké pří­zna­ky (tep­lo­ta, ka­šel, duš­nost, dý­cha­cí ob­tí­že, bo­lest sva­lů, klou­bů, ztrá­ta či­chu a chu­ti), je po­vin­na kon­tak­to­vat své­ho prak­tic­ké­ho lé­ka­ře te­le­fo­nic­ky nebo ji­ným vzdá­le­ným přístupem.

Oso­ba v ka­ran­tén­ně je dále po­vin­na do­dr­žo­vat pra­vi­dla osob­ní hygieny

  • dů­klad­né a čas­té mytí ru­kou tep­lou vo­dou mý­dlem, pří­pad­ně dez­in­fek­ci ru­kou al­ko­ho­lo­vým dez­in­fekč­ním pro­střed­kem s min. 70 % po­dí­lem alkoholu
  • při kaš­lání a ký­chá­ní si za­krý­vat ústa jed­no­rá­zo­vým kapesníkem

ni­ko­liv ru­kou! (ka­pén­ky se pak mo­hou pře­nést dál), ka­pes­ník pak ihned vyhodit

  • hy­gi­e­nu ru­kou pro­vá­děj­te čas­to, zejmé­na po kon­tak­tu se se­kre­ty dý­cha­cích cest, před jíd­lem a po po­u­ži­tí toalety
  • aby se za­brá­ni­lo ší­ře­ní in­fek­ce, na­klá­dej­te bez­peč­ně s od­pa­dy (od­pad­ko­vý py­tel vždy svá­zat, ne­ne­chá­vat volně)
  • čas­to větrat
  • izo­lo­vat se v rám­ci do­mác­nos­ti co nej­ví­ce od ostat­ních čle­nů ro­di­ny. Po po­u­ži­tí spo­leč­ných to­a­let po­kaž­dé WC řád­ně dezinfikovat
  • čis­tě­te a dez­in­fi­kuj­te čas­to po­vrchy, jako jsou noč­ní stol­ky, po­ste­lo­vé rámy a dal­ší lož­ni­co­vý nábytek
  • měň­te čas­tě­ji ob­le­če­ní, lož­ní prádlo, ruč­ní­ky apod., kte­ré pak dů­klad­ně vy­per­te s běž­ným pra­cím pro­střed­kem na 60 – 90°C, poté dů­klad­ně usušte
MENU