46. mateřská škola Plzeň

POZOR- počet volných míst + zrušení odloučeného pracoviště

 22.04.2020

Vá­že­ní uchazeči,

do­vol­te mi Vás upo­zor­nit, že na pra­co­viš­tě Fi­bi­cho­va máme pl­nou ka­pa­ci­tu a pra­co­viš­tě Li­dic­ká bude v pro­vo­zu pou­ze do 31.8.2021. Poté ukon­ču­je­me jeho pů­sob­nost. Ber­te pro­sím v po­taz tyto in­for­ma­ce při při­hla­šo­vá­ní svých dětí k před­škol­ní­mu vzdě­lá­vá­ní na rok 2020/2021.

V pří­pa­dě do­ta­zů mě ne­vá­hej­te kontaktovat.

Ka­ro­lí­na Štěp­ko­vá, ře­di­tel­ka školy

MENU