46. mateřská škola Plzeň

Pozvánka pro rodiče nově nastupujících dětí školního roku 2020/2021

 11.06.2020

Vá­že­ní rodiče,

sr­deč­ně Vás zve­me na schůzku, kte­rá se bude ko­nat 18.6.2020 v 16:00 ho­din na pra­co­viš­ti LIDICKÁ 3.

Pro­sím, se­bou při­nes­te  vy­pl­ně­né veš­ke­ré do­ku­men­ty, kte­ré Vám byly pře­dá­ny při zá­pi­sech. Kon­krét­ně lé­ka­řem po­tvr­ze­ný evi­denč­ní list, po­vo­le­ní k in­ka­su (+ po­tvr­ze­ní o po­vo­le­ní), GDPR a zmoc­ně­ní k vyzvedávání.

Vše ostat­ní k prů­bě­hu škol­ní­ho roku 2020/2021 si po­ví­me osobně. 🙂

Tě­ším se na setkání

Ka­ro­lí­na Štěp­ko­vá, ře­di­tel­ka školy

MENU