46. mateřská škola Plzeň

Přeplatky za školné v době uzavření MŠ

 04.05.2021

Vá­že­ní rodiče,

z dů­vo­du uza­vře­ní MŠ v době od 1. 3. 2021 se účtu­je výše škol­né­ho takto:

Bře­zen – 0,- Kč

Du­ben:

  • pro děti s vý­jim­kou a ná­stu­pem od 12.4. 2021 = 510,- Kč
  • pro děti s ná­stu­pem od 26. 4. 2021 = 170,- Kč

 

Na zá­kla­dě Vámi vy­psa­né žá­dosti a čí­sel účtů Vám bude škol­né vrá­ce­no na kon­ci škol­ní­ho roku. 

Část­ku za kvě­ten a čer­ven pro­sím uhraď­te běž­ným způsobem

 

Ka­ro­lí­na Štěp­ko­vá, ře­di­tel­ka školy

MENU