46. mateřská škola Plzeň

Provoz od 26.4.2021

 23.04.2021

Vá­že­ní rodiče,

na zá­kla­dě změ­ny mi­mo­řád­né­ho opat­ře­ní MZČR  je od pon­dě­lí 26.4.2021 umož­ně­na pří­tom­nost všech dětí i v Pl­zeň­ském kraji.

Pro­voz bude pro­bí­hat stan­dart­ním způ­so­bem bez ome­ze­ní po­čtu dětí ve tří­dě, bez tes­to­vá­ní a pro všech­ny děti.

Děti jsou vy­jmu­ty z po­vin­nos­ti no­še­ní roušek.

Na všech­ny děti se opět tě­ší­me ve školce 🙂

Ka­ro­lí­na Štěp­ko­vá, ře­di­tel­ka školy

MENU