46. mateřská škola Plzeň

Setkání se zástupci ZŠ

 05.02.2020

Vá­že­ní ro­di­če před­ško­lá­ků,

zve­me Vás na se­tká­ní se zá­stup­ci zá­klad­ních škol Pl­zeň – Bo­le­vec, kte­ré pro­běh­ne 12. úno­ra 2020 od 16,30 hod. na pra­co­viš­ti Fi­bi­cho­va 4. Schůzku po­tvr­di­li zá­stup­ci ze:

  • 17. ZŠ
  • GFK
  • Bo­le­vec­ká ZŠ

Ka­ro­lí­na Štěp­ko­vá
ře­di­tel­ka ško­ly

 

MENU