46. mateřská škola Plzeň

ŠKOLNÉ V DOBĚ UZAVŘENÍ MŠ

 23.04.2020

Vá­že­ní rodiče,

jak už bylo zmí­ně­no, škol­né  za mě­síc bře­zen bylo po­ní­že­no na část­ku 258,- Kč a za mě­síc du­ben 0,- Kč. Za mě­síc kvě­ten spo­čí­tá­me pod­le data ote­vře­ní. Pro­sím, aby jste ni­jak ne­mě­ni­li Vaše pů­vod­ní pří­ka­zy a ne­cha­li část­ky ode­jít. Vše s paní účet­ní pro­po­čí­tá­me na kon­ci škol­ní­ho roku a pře­plat­ky vrátíme.

V pří­pa­dě do­ta­zů mě kontaktujte.

Ka­ro­lí­na Štěp­ko­vá, ře­di­tel­ka školy

MENU