46. mateřská škola Plzeň

Snížení úplaty školného za měsíc březen

 12.03.2020

Vá­že­ní rodiče,

škol­né za mě­síc bře­zen bylo po­ní­že­no na část­ku 258,- Kč. Jed­ná se o po­měr­nou část za dny, kdy byla MŠ v pro­vo­zu. In­for­ma­ce na dal­ší mě­sí­ce a ná­sled­né vy­účto­vá­ní budu po­stup­ně upřes­ňo­vat, dle na­sta­lé situace.

Dě­ku­ji za po­cho­pe­ní a pře­ji pev­né zdra­ví v těch­to těž­kých dnech

Ka­ro­lí­na Štěp­ko­vá, ře­di­tel­ka školy

MENU