46. mateřská škola Plzeň

Ukončení provozu na Lidické

 15.01.2020

Vá­že­ní ro­di­čo­vé,

do­vol­te, abychom Vás tou­to ces­tou in­for­mo­va­li o plá­no­va­ném ukon­če­ní pů­so­be­ní 46. ma­teř­ské ško­ly na pra­co­viš­ti Li­dic­ká 3. K tr­va­lé­mu uza­vře­ní od­lou­če­né­ho pra­co­viš­tě 46. ma­teř­ské ško­ly v Li­dic­ké uli­ci do­jde k 30. 6. 2021. Ne­do­stat­ku míst v ostat­ních v ma­teř­ských ško­lách na ob­vo­dě se ne­mu­sí­te obá­vat, ne­boť od 1. 9. 2021 do­jde k roz­ší­ře­ní 91. ma­teř­ské ško­ly, v Je­se­nic­ké uli­ci č. 11, kde vznik­nou dvě nové tří­dy, kte­ré ka­pa­cit­ně na­hra­dí zru­še­né pra­co­viš­tě 46. ma­teř­ské ško­ly. Při zá­pi­sech na škol­ní rok 2020/2021 je nut­né po­čí­tat s tím, že Vaše dítě bude na pra­co­viš­tě v Li­dic­ké uli­ci při­ja­to pou­ze na toto ob­do­bí. Pře­ru­še­ní fun­go­vá­ní to­ho­to pra­co­viš­tě musí mít na zře­te­li také ro­di­če již při­ja­tých dětí, ne­boť bu­dou při řád­ných zá­pi­sech na škol­ní rok 2021/2022 za­pi­so­vat své dítě již do jiné ma­teř­ské ško­ly.

Měst­ský ob­vod po­stup­ně zve­le­bu­je ma­teř­ské ško­ly, jimž plní úko­ly zři­zo­va­te­le. Re­kon­struk­ce ce­lé­ho are­á­lu v Li­dic­ké 3 by zna­me­na­la in­ves­to­vat znač­né fi­nanč­ní pro­střed­ky, což se z hle­dis­ka péče řád­né­ho hos­po­dá­ře vzhle­dem k po­čtu dětí a de­mo­gra­fic­ké­mu vý­vo­ji neje­ví jako hos­po­dár­né.

Vě­ří­me, že Vaše včas­ná in­for­mo­va­nost při­spě­je ke zdár­né­mu zvlád­nu­tí celé této si­tu­a­ce.

 

Dě­ku­je­me za Vaše po­cho­pe­ní

Ka­ro­lí­na Štěp­ko­vá, ře­di­tel­ka ško­ly

a

Ve­de­ní měst­ské­ho ob­vo­du Pl­zeň 1

 

MENU