46. mateřská škola Plzeň

Lištičky Veverky

Uzavření odloučeného pracoviště + formulář k OČR

 10.02.2020

Ve dnech 10.2–11.2.2020 je pro­voz Li­dic­ké pře­ru­šen z dů­vo­du vel­ké ne­moc­nos­ti pedagogů. 

Ro­di­če, kte­ří po­tře­bu­jí po­tvr­ze­ní pro za­měst­na­va­te­le o uza­vře­ní ško­ly, si mo­hou for­mu­lář vy­zved­nout na pra­co­viš­ti Fi­bi­cho­va. Při této si­tu­a­ci vzni­ká ná­rok na OČR.

MENU