46. mateřská škola Plzeň

Lištičky Veverky

UZAVŘENÍ PRACOVIŠTĚ LIDICKÁ

 17.12.2020

Vá­že­ní rodiče,

bo­hu­žel opět mu­sím ozná­mit, že na zá­kla­dě roz­hod­nu­tí KHS Pl­zeň se uza­ví­rá celé pra­co­viš­tě Li­dic­ká, a to z dů­vo­du výsky­tu po­zi­ti­vi­ty na Co­vid-19 od pát­ku 18.12.2020. Mů­že­te oče­ká­vat SMS nebo te­le­fo­nát od KHS, kte­ří ob­jed­na­jí děti na tes­ty. Ka­ran­té­na se za­tím před­po­klá­dá do 25.12.2020.

Po­stup k čer­pá­ní OČR je stej­ný a vy­ři­zu­je lé­kař, pří­pad­ně Vy on­li­ne na strán­kách OSSZ.

O dal­ších ak­tu­a­li­za­cích Vás budu bez od­kla­du informovat.

Pře­ji všem ne­ga­tiv­ní výsledek.

Ka­ro­lí­na Štěp­ko­vá, ře­di­tel­ka školy

 

MENU