46. mateřská škola Plzeň

Lištičky Veverky

UZAVŘENÍ PRACOVIŠTĚ LIDICKÁ

 01.12.2020

Vá­že­ní rodiče,

 

na zá­kla­dě na­ří­ze­ní KHS Pl­zeň se pra­co­viš­tě Li­dic­ká uza­ví­rá z dů­vo­du výsky­tu po­zi­ti­vi­ty Co­vid-19 u jed­no­ho z dětí. Ka­ran­té­na pro celé pra­co­viš­tě je pro­za­tím na­hlá­še­na do 7.12.2020 včet­ně.  Pro­sím všech­ny o ak­tiv­ní sle­do­vá­ní webo­vých stránek.

 

Dě­ku­ji za tr­pě­li­vost a spolupráci

 

Ka­ro­lí­na Štěp­ko­vá, ře­di­tel­ka školy

MENU