46. mateřská škola Plzeň

Výkaz k čerpání OČR – pokračování

 30.03.2020

Vá­že­ní rodiče,

vzhle­dem k no­vým opat­ře­ním k  OČR při­klá­dám for­mu­lář, tzv. „Vý­kaz péče o dítě” ( viz. níže) . Ten před­lo­ží­te za­měst­na­va­te­li a do­pl­ní­te dny, kdy jste ošet­řo­va­li čle­na ro­di­ny. Je to do­ku­ment po­třeb­ný k vy­pla­ce­ní dáv­ky a také pro­to, že ošet­řo­vá­ní po­kra­ču­je po ce­lou dobu uza­vře­ní škol a tedy se pře­kle­ne do ná­sle­du­jí­cí­ho mě­sí­ce.  Ško­la ni­jak ten­to for­mu­lář ne­po­tvr­zu­je. V pří­pa­dě do­ta­zů mně ne­vá­hej­te kontaktovat.

Po­drob­něj­ší vy­svět­le­ní na­lez­ne­te na :

https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

https://www.cssz.cz/

 

Pře­ji pev­né zdraví.

Ka­ro­lí­na Štěp­ko­vá, ře­di­tel­ka školy

Vy­ka­zossz

MENU