46. mateřská škola Plzeň

Lištičky Veverky

Výskyt Covid 19- Lidická

 16.10.2020

Vá­že­ní rodiče,

 

vzhle­dem k tomu, že ve tří­dě Ve­ve­rek pra­co­viš­tě Li­dic­ká byla la­bo­ra­tor­ně po­tvr­ze­na po­zi­ti­vi­ta na Co­vid 19 u jed­no­ho z ro­di­čů, bude tes­to­ván v příš­tím týd­nu i zby­tek čle­nů ro­di­ny. To zna­me­ná, že do­po­ru­ču­ji sle­do­vat mož­né pří­zna­ky u va­šich dětí a také zvá­žit do­cház­ku v příš­tím týd­nu. O dal­ších po­stu­pech dle vý­sled­ků Vás budu oka­mži­tě informovat.

 

Dě­ku­ji,

 

Ka­ro­lí­na Štěp­ko­vá, ře­di­tel­ka školy

MENU