46. mateřská škola Plzeň

Berušky Motýlkové

Zahájení školního roku

 26.08.2021

Vá­že­ní rodiče,

již se tě­ší­me na za­há­je­ní no­vé­ho škol­ní­ho roku a rádi bychom Vás po­zva­li na tříd­ní ak­tiv, kte­rý se bude ko­nat 1.9.2021 v 16:00. Pro­be­re­me zde no­vin­ky, kte­ré nás če­ka­jí, oprá­ší­me již zná­má pra­vi­dla a zod­po­ví­me Vaše dotazy.

Bu­de­me rádi, po­kud do­ra­zí­te bez dětí, abychom měli do­sta­tek pro­sto­ru na pro­brá­ní vše­ho důležitého. 🙂

Pěk­ný zby­tek léta a brzy na viděnou 🍀

MENU