46. mateřská škola Plzeň

ZÁPISY DO MŠ- Informace ke sběru přihlášek k předškolnímu vzdělávání

 14.04.2020

Vá­že­ní rodiče,

sběr žá­dos­tí se bude pro le­toš­ní rok or­ga­ni­zo­vat bez pří­tom­nos­ti dětí a zá­kon­ných zástupců.

Pro po­dá­ní žá­dosti vy­u­žij­te ně­kte­ré, z těch­to do­po­ru­če­ných postupů:

  1. a) po­dá­ní da­to­vou schrán­kou (da­to­vá schrán­ka ško­ly: jgg­mw­gr)
  2. b) emai­lem s elek­tro­nic­kým pod­pi­sem (nelze po­slat pros­tý email)
  3. c) poš­tou

Veš­ke­ré po­stu­py, do­ku­men­ty a ter­mí­ny na­jde­te na  www.mszapis.plzen.eu

  • v pří­pa­dě osob­ní­ho po­dá­ní při­hláš­ky k před­škol­ní­mu vzdě­lá­vá­ní se do­stav­te ve dnech 4.5. – 5.5.2020 v čase od 8:00–16:00 ho­din, na pra­co­viš­ti Fi­bi­cho­va 4. Pro­sí­me, aby se do­sta­vil vždy pou­ze je­den ze zá­kon­ných zá­stup­ců a bez pří­tom­nos­ti dětí. 

Se­bou si pro­sím připravte: 

  1. Vy­pl­ně­ný a po­de­psa­ný tisko­pis při­hláš­ky s čest­ným pro­hlá­še­ním o řád­ném oč­ko­vá­ní dí­tě­te + pros­tá ko­pie oč­ko­va­cí­ho listu.
  2. Rod­ný list a kar­tič­ku po­jiš­těn­ce dítěte
  3. Do­klad to­tož­nos­ti zá­kon­né­ho zá­stup­ce, kte­rý dítě u zá­pi­su zastupuje.

 

S pozdra­vem Ka­ro­lí­na Štěp­ko­vá, ře­di­tel­ka školy

MENU