46. mateřská škola Plzeň

Pro všechny

Žádost o součinnost

 15.10.2020

Vá­že­ní rodiče,

tou­to ces­tou bych Vás chtě­la po­žá­dat, abys­te zvá­ži­li pří­tom­nost dětí v ma­teř­ské ško­le, po­kud máte tu mož­nost. Si­tu­a­ce se ne­lep­ší a plná ka­pa­ci­ta ško­ly ztě­žu­je pod­mín­ky pro za­jiš­tě­ní úpl­né­ho a bez­peč­né­ho cho­du, vzhle­dem k tomu, že zá­klad­ní ško­ly se uza­ví­ra­jí a pod­zim­ních re­spi­rač­ních one­moc­ně­ní při­bý­vá i v řa­dách za­měst­nan­ců. Po­kud máte mož­nost, i do­cház­ka jen na do­po­led­ne nám pomůže.

Ve­li­ce Vám tím­to dě­ku­ji a pře­ji pev­né zdra­ví v těch­to těž­kých časech.

Ka­ro­lí­na Štěp­ko­vá, ře­di­tel­ka školy

MENU