46. mateřská škola Plzeň

Pro všechny

Žádost o součinnost

15.10.2020

Vá­že­ní rodiče, tou­to ces­tou bych Vás chtě­la po­žá­dat, abys­te zvá­ži­li pří­tom­nost dětí v ma­teř­ské ško­le, po­kud máte tu mož­nost. Si­tu­a­ce se…

Celý článek

Pro všechny

Důležité sdělení

09.09.2020

Vá­že­ní rodiče, vzhle­dem k no­vým opat­ře­ním Mi­nis­ter­stva zdra­vot­nic­tví pro­sí­me všech­ny ro­di­če, aby od zítř­ka, tj. 10.9.2020 měli při vstu­pu do…

Celý článek

Pro všechny

Aktiv

27.08.2020

Sr­deč­ně zve­me všech­ny ro­di­če na pra­vi­del­ný za­ha­jo­va­cí ak­tiv, kde si řek­ne­me shr­nu­jí­cí in­for­ma­ce o škol­ním roce 2020/2021. Na pra­co­viš­ti Li­dic­ká…

Celý článek

MENU