46. mateřská škola Plzeň

Pro všechny

Aktuální informace

 28.02.2021

Vá­že­ní rodiče,

Vlá­da ČR na svém jed­ná­ní ze dne 26. úno­ra 2021 roz­hod­la vzhle­dem k váž­né ak­tu­ál­ní epi­de­mi­o­lo­gic­ké si­tu­a­ci o uza­vře­ní ma­teř­ských škol od 1. 3. 2021.

Ško­la ne­vy­sta­vu­je žád­né po­tvr­ze­ní o svém uza­vře­ní. Zá­kon­ní zá­stup­ci si o ošet­řov­né žá­da­jí na https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd‑m

 O dal­ším vý­vo­ji Vás bu­de­me informovat. 

 

S pozdra­vem

Ka­ro­lí­na Štěp­ko­vá, ře­di­tel­ka školy

MENU