46. mateřská škola Plzeň

Pro všechny

” DobroDen”

 11.03.2021

Vá­že­ní rodiče,

tou­to ces­tou bychom Vás rádi oslo­vi­li o mož­nou spolupráci.

Ve­li­ce nás tíží si­tu­a­ce, kte­rá je v na­šich ne­moc­ni­cích a uvě­do­mu­je­me si, s ja­kým na­sa­ze­ním pra­cu­jí sestřič­ky i lé­ka­ři. Rádi bychom jim vy­já­d­ři­li náš ob­div i díky za to, jak den­ně s vy­čer­pá­ním sil pe­ču­jí o naše blízké. 

Roz­hod­li jsme se vy­tvo­řit ba­líč­ky, kte­ré pře­dá­me na jed­not­li­vá od­dě­le­ní, aby se zdra­vot­ní­ci při chví­li od­de­chu po­sil­ni­li a dali si něco dobrého.

Bu­de­me rádi, po­kud i Vy ně­čím při­spě­je­te. Je jed­no, jest­li něco upe­če­te nebo kou­pí­te ho­to­vé. Za vše bu­de­me vděč­ní. Chce­me pře­dá­vat po­chu­ti­ny, kte­ré vy­dr­ží ale­spoň 2–3 dny, jako jsou štrůdly, bá­bov­ky, mu­f­fi­ny apod. Nebo tr­van­li­vé sva­čin­ky jsou jako oplat­ky, ovo­ce, čo­ko­lá­dy, čaje či kávy. Ne­chá­me na Va­šem uvážení.

Mů­že­te své pří­spěv­ky no­sit na obě škol­ky buď v úte­rý 16.3.2021 od 8:00–14:00 nebo ve stře­du 17.3.2021 od 8:00–10:00.

Pře­dem Vám ze srd­ce dě­ku­je­me za spolupráci. 

Ko­lek­tiv 46.MŠ

P.S Po­kud děti bu­dou chtít, mo­hou zdra­vot­ní­kům na­kres­lit ob­rá­zek se vzka­zem díků. 🙂 

MENU