46. mateřská škola Plzeň

Pro všechny

Hygienická opatření od 1.1.2021

 06.01.2021

Vá­že­ní rodiče,

 

jak jis­tě víte, si­tu­a­ce se po Vá­no­cích zhor­ši­la a vlád­ní na­ří­ze­ní zpřís­ni­la. Zvy­šu­je­me tedy nejen zá­klad­ní hy­gi­e­nic­ká opat­ře­ní, ale také zce­la mi­ni­ma­li­zu­je­me po­byt tře­tích osob na pra­co­viš­tích. Týká se všech ak­ti­vit, jako krou­žek AJ, di­va­dlo v MŠ apod.

Ve­li­ce Vám dě­ku­ji za před­cho­zí spo­lu­prá­ci a i nyní Vás pro­sím o sou­čin­nost, aby jste zvá­ži­li po­byt dětí ve ško­le, po­kud máte tu mož­nost. Také vy­zve­dá­vá­ní po obě­dě po­mů­že v pre­ven­ci a mož­nos­ti pro­vo­zu v pří­pa­dě vý­pad­ku personálu.

Pře­ji všem hlav­ně pev­né zdra­ví v no­vém roce a také, abychom se všich­ni co nejdří­ve vrá­ti­li do normálu.

Ka­ro­lí­na Štěp­ko­vá, ře­di­tel­ka školy

MENU