46. mateřská škola Plzeň

Pro všechny

Informace k provozu školy od 12.4.2021

 08.04.2021

Vá­že­ní rodiče,

od 12. 4. 2021 umož­ňu­je mi­mo­řád­né opat­ře­ní MZDR osob­ní pří­tom­nost v MŠ dě­tem, kte­ré mají po­vin­né před­škol­ní vzdě­lá­vá­ní a dě­tem za­měst­nan­ců vy­bra­ných profesí

 (s po­tvr­ze­ním od zaměstnavatele):

  • zdra­vot­nič­tí pracovníci
  • pe­da­go­gič­tí pra­cov­ní­ci, kte­ří za­jiš­ťu­jí pre­zenč­ní vzdě­lá­vá­ní v MŠ, ZŠ, ŠD, škol­ním klu­bu, v obo­rech vzdě­lá­vá­ní Prak­tic­ká ško­la, škol­ských za­ří­ze­ní pro vý­kon ústav­ní nebo ochran­né výchovy
  • za­měst­nan­ci bez­peč­nost­ních sborů
  • pří­sluš­ní­ci oz­bro­je­ných sil
  • za­měst­nan­ci or­gá­nů ochra­ny ve­řej­né­ho zdraví
  • za­měst­nan­ci uve­de­ní v § 115 odst. 1 a dal­ší za­měst­nan­ci v so­ci­ál­ních služ­bách pod­le zá­ko­na č. 1082006 Sb., o so­ci­ál­ních služ­bách, ve zně­ní poz­děj­ších předpisů
  • za­měst­nan­ci Úřa­du prá­ce ČR
  • za­měst­nan­ci Čes­ké sprá­vy so­ci­ál­ní­ho za­bez­pe­če­ní a okres­ních správ so­ci­ál­ní­ho zabezpečení
  • za­měst­nan­ci Fi­nanč­ní sprá­vy ČR

 

Pří­tom­nost dětí v MŠ je pod­mí­ně­na tes­to­vá­ním 2x týd­ně an­ti­gen­ní­mi tes­ty z před­ní čás­ti nosu. Všich­ni zá­kon­ní zá­stup­ci i  za­měst­nan­ci ško­ly jsou  v pro­sto­rách ško­ly po ce­lou dobu po­vin­ni no­sit re­spi­rá­to­ry. Děti s ne­ga­tiv­ním vý­sled­kem an­ti­gen­ní­ho tes­tu v pro­sto­rách MŠ ochra­nu úst no­sit nemusí.

TESTOVÁNÍ Ag testy:

Tes­to­vá­ní dětí bude pro­bí­hat před pří­cho­dem do tří­dy kaž­dé pon­dě­lí a čtvr­tek v šat­ně dětí – bude ozna­če­no ce­du­lí. Po­kud dítě v tyto dny ne­při­jde, bude tes­to­vá­no v den pří­cho­du do MŠ.

Vzo­rek z nosu dí­tě­ti ode­be­re buď za­měst­na­nec ško­ly nebo zá­kon­ný zá­stup­ce. Pro­sí­me, po­čí­tej­te s ča­so­vou re­zer­vou cca 20 mi­nut.

V pří­pa­dě po­zi­tiv­ní­ho Ag tes­tu bude vy­sta­ve­no po­tvr­ze­ní pro po­tře­by pe­di­at­ra a ná­sled­né vy­šet­ře­ní PCR tes­tem. V pří­pa­dě ne­ga­tiv­ní­ho vý­sled­ku dítě od­chá­zí do třídy.

Od tes­to­vá­ní bu­dou osvo­bo­ze­ny pou­ze děti, kte­ré ab­sol­vo­va­ly z dů­vo­du one­moc­ně­ní COVID-19 izo­la­ci a zá­ro­veň ne­u­ply­nu­lo více než 90 dní od prv­ní­ho RT-PCR tes­tu s po­zi­tiv­ním vý­sled­kem. Toto zá­kon­ný zá­stup­ce do­lo­ží zprá­vou od lé­ka­ře či zprá­vou z laboratoře.

Dal­ší in­for­ma­ce na­lez­ne­te na https://testovani.edu.cz/pro-rodice.

Re­žim dne ne­bu­de zce­la stan­dard­ní, je­li­kož se na do­po­ru­če­ní mi­nis­ter­stva zdra­vot­nic­tví bu­de­me sna­žit trá­vit co nej­ví­ce času na za­hra­dě či v okol­ní přírodě.

 

Vě­řím, že pro­voz spo­leč­ně zvlád­ne­me i za těch­to slo­ži­tých podmínek.

Tě­ší­me se na všech­ny děti a lep­ší zítřky.

 

Ka­ro­lí­na Štěp­ko­vá, ře­di­tel­ka školy

MENU