46. mateřská škola Plzeň

Pro všechny

Informace k zápisům 2022/2023

 20.04.2022

Vá­že­ní rodiče,

níže uvá­dí­me in­for­ma­ce k zá­pi­sům. Na strán­kách  www.mszapis.plzen.eu je zpří­stup­něn re­zer­vač­ní sys­témkde si mů­že­te za­re­zer­vo­vat čas Vaší ná­vštěvy v naší ma­teř­ské ško­le (zá­lož­ka dů­le­ži­té informace).

Sběr žá­dos­tí (ře­di­tel­na MŠ):

  • 4.5. 2022 9.00 – 12.00 hod a 13.00 – 16.00 hod.
  • 5.5. 2022 9.00 – 12:00 hod a 14:00 – 16:00 hod.
  • Se­bou si pro­sím vezměte:
  • vy­pl­ně­ná žá­dost po­tvr­ze­ná od lé­ka­ře o řád­ném očkování
  • ob­čan­ský průkaz
  • rod­ný list dí­tě­te a prů­kaz zdra­vot­ní po­jiš­ťov­ny dítěte
  • do­klad o stát­ním ob­čan­ství u cizinců.

Vy­zve­dá­vá­ní roz­hod­nu­tí o při­je­tí 1. kolo (ře­di­tel­na MŠ):

  • 19.5. 2022 10.00 – 15.00 hod.

Vy­zve­dá­vá­ní roz­hod­nu­tí o při­je­tí 2. kolo (ře­di­tel­na MŠ):

  • 23.5. 2022 10.00 – 15.00 hod.

Vy­zve­dá­vá­ní roz­hod­nu­tí o ne­při­je­tí (ře­di­tel­na MŠ):

  • 30.5. 2022 8:00–13:00 hod.

 

Tě­ší­me se na setkání.

Ka­ro­lí­na Stras­ser, ře­di­tel­ka školy

 

 

MENU