46. mateřská škola Plzeň

Pro všechny

LETNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ- PLATBY

 23.06.2020

Plat­by za let­ní prázd­ni­no­vý pro­voz 2019/2020

 

Vá­že­ní rodiče,

pro­sím o uhra­ze­ní pla­teb za škol­né za let­ní pro­voz. Týká se pou­ze již na­hlá­še­ných dětí.

Vý­běr ho­to­vos­ti pro­běh­ne na pra­co­viš­ti Fi­bi­cho­va, v kan­ce­lá­ři ve­dou­cí jí­del­ny od 24.6 do 25.6.2020 v čase od 8:00 do 15:00. Pro­sí­me, při­nes­te si přes­né část­ky, tedy za čer­ve­nec 708,- Kč a za sr­pen 337,- Kč. V pří­pa­dě, že jste na­hlá­še­ní pou­ze na je­den mě­síc, pak pla­tí­te pou­ze ten daný mě­síc. V pří­pa­dě, že jste na­hlá­še­ní na­pří­klad pou­ze na je­den tý­den za mě­síc, hra­dí se část­ka za celý mě­síc. Před­ško­lá­ci škol­né neplatí.

Po­kud ne­bu­de škol­né uhra­ze­no, nelze na let­ní pro­voz nastoupit.

Ka­ro­lí­na Štěp­ko­vá, ře­di­tel­ka školy

MENU