46. mateřská škola Plzeň

Pro všechny

OBNOVENÍ PROVOZU OD 25.5.2020

 15.05.2020

Vá­že­ní ro­di­če, pro snad­něj­ší or­ga­ni­za­ci ná­vra­tu dětí do MŠ od 25.5.2020 za­sí­lám sou­hrn­né informace:

Tou­to ces­tou bych ráda osvět­li­la si­tu­a­ci a zod­po­vě­dě­la čas­to kla­de­né otáz­ky. Vzhle­dem k po­stup­né­mu uvol­ňo­vá­ní na­ří­ze­ní vlá­dy se za­čne­me po­ma­lu vra­cet do běž­né­ho pro­vo­zu. Ni­kdo ale ne­chce­me si­tu­a­ci pod­ce­nit a zdra­vá opa­tr­nost je na mís­tě. Pro­to Vás moc pro­sím, po­kud mů­že­te, nech­te své děti doma a po­moz­te nám tím za­jis­tit co nejmen­ší po­čty na tří­dách pro ro­di­ny, kte­ré ohro­žu­je si­tu­a­ce z eko­no­mic­kých či ji­ných důvodů. 

 

OČR

Ná­rok na ošet­řov­né bu­dou mít na­dá­le všich­ni ro­di­če, kte­ří z ob­jek­tiv­ních dů­vo­dů ne­mo­hou dát dítě do ško­ly či škol­ky. A to až do 30. červ­na. Mezi dů­vo­dy pat­ří na­pří­klad zdra­vot­ní ri­zi­ko, kdy je dítě ná­chyl­né k ne­mo­cem, aler­gic­ké, nebo žije ve spo­leč­né do­mác­nos­ti s ně­kým z ri­zi­ko­vé sku­pi­ny, také ne­do­sta­teč­ná ka­pa­ci­ta a krát­ká pro­voz­ní doba ve škol­ních sku­pi­nách apod.

Škol­né

Jak jsem již avi­zo­va­la, škol­né za mě­síc bře­zen se po­měr­nou část­kou krá­tí a za mě­síc du­ben je od­puš­tě­no v plné výši. Škol­né za mě­síc kvě­ten bude vy­účto­vá­no dle do­cház­ky v po­sled­ním týd­nu. Po­cho­pi­tel­ně, po­kud se roz­hod­ne­te již ne­na­stou­pit do kon­ce roku, bude škol­né také od­puš­tě­no. Pře­plat­ky vy­účtu­je­me do kon­ce červ­na. Tím­to pře­dem dě­ku­ji za trpělivost.

 

Pří­chod do MŠ a po­hyb před školkou

Pro­voz­ní doba ma­teř­ské ško­ly se zkra­cu­je, a to od 6:15 – 16:00 hodin.

Pro­sí­me ro­di­če, aby se zby­teč­ně ne­zdr­žo­va­li v pro­sto­rách ško­ly a za­hra­dy. Své děti při­vá­děj­te i od­vá­děj­te pou­ze v jed­né oso­bě a s ochra­nou nosu a úst, dle na­ří­ze­ní vlá­dy o za­kry­tí cest dý­cha­cích ve ve­řej­ných pro­sto­rách. Při prv­ním pří­cho­du do MŠ ode­vzdá ro­dič tříd­ním uči­tel­kám vy­pl­ně­né Čest­né pro­hlá­še­ní o ne­e­xis­ten­ci pří­zna­ků vi­ro­vé­ho onemocnění

Do bu­do­vy škol­ky ne­smí vstou­pit ni­kdo s pří­zna­ky in­fek­ce dý­cha­cích cest, kte­ré by moh­ly od­po­ví­dat zná­mým pří­zna­kům COVID-19 (zvý­še­ná tě­les­ná tep­lo­ta, ka­šel, jiný pří­znak akut­ní in­fek­ce dý­cha­cích cest). Z těch­to dů­vo­dů bude všem dě­tem a ro­di­čům při ran­ním vstu­pu do bu­do­vy MŠ změ­ře­na tep­lo­ta pro­voz­ní­mi za­měst­nan­ky­ně­mi. Před vstu­pem do tří­dy si dítě umy­je ruce a po­u­ži­je námi při­pra­ve­nou des­in­fek­ci ( utře­ní ru­kou jed­no­rá­zo­vý­mi utěr­ka­mi). Pře­dá­ní dí­tě­te tříd­ní uči­tel­ce bude pro­bí­hat po umy­tí ru­kou na pra­hu tří­dy (ro­dič ne­vstu­pu­je do třídy).

Po­kud nám to po­ča­sí do­vo­lí, nej­ví­ce času bu­de­me trá­vit na škol­ní zahradě.

S dět­mi, kte­ré již ne­na­stou­pí bu­dou i na­dá­le paní uči­tel­ky ko­mu­ni­ko­vat na dál­ku a za­sí­lat ma­te­ri­á­ly na do­má­cí činnosti.

Děti do 7 let ani za­měst­nan­ci ško­ly nejsou po­vin­ni no­sit rouš­ku při po­by­tu v MŠ.

 

Krou­žek angličtiny

Od 25.5.2020 také za­počnou lek­ce an­g­lič­ti­ny. Je­li­kož ně­kte­ří z Vás ne­ma­jí již zá­jem o do­cház­ku, jsme do­mlu­ve­né s paní Bou­ro­vou, že lze při­jít do MŠ pou­ze na lek­ci an­g­lič­ti­ny. Na­hra­ze­ní ho­din se pro­táh­ne prav­dě­po­dob­ně až do mě­sí­ce čer­ven­ce, kdy přes­něj­ší in­for­ma­ce pře­dá paní Bou­ro­vá v prů­bě­hu červ­na. Bě­hem prázd­ni­no­vé­ho pro­vo­zu bu­dou moci opět děti do­chá­zet pou­ze na an­g­lič­ti­nu, po­kud ne­bu­dou na­hlá­še­ni na do­cház­ku do školky.

Brus­le­ní

Bo­hu­žel, pro ten­to rok již od­pa­dá kurz brus­le­ní v Ice Aré­ně. Po­kra­čo­vat bu­de­me od no­vé­ho škol­ní­ho roku.

Fo­ce­ní

Po­kud bu­de­te mít zá­jem o fo­ce­ní a ne­bu­de­te již do­chá­zet do MŠ, lze se do­sta­vit od 9 ho­din na za­hra­dách obou pra­co­višť a to: 2.6 Fi­bi­cho­va a 5.6 Lidická 

 

Prázd­ni­no­vý provoz

Prázd­ni­no­vý pro­voz pro­běh­ne na pra­co­viš­ti Li­dic­ká 3 a to v ob­do­bí od 1.–31.7.2020 a od 17.–31.8.2020 ( od 1.8- 16.8.2020 tj. 10 pra­cov­ních dní, BUDE MŠ UZAVŘENA) 

ZÁVAZNÉ při­hláš­ky, pro­sím, na­hlas­te tříd­ním uči­tel­kám do kon­ce květ­na. Pro­voz je za­jiš­těn pře­de­vším pro ro­di­če dětí, kte­ří mají pra­cov­ní po­vin­nos­ti a ne­mo­hou za­jis­tit péči o své dítě. In­for­ma­ce o plat­bách a ter­mí­nu pla­teb zve­řej­ní­me v prů­bě­hu června.

Jak jis­tě víte, vše se kaž­dým dnem může změ­nit, jak se tomu také v po­sled­ních mě­sí­cích děje, pro­to sle­duj­te si­tu­a­ci a ak­tu­a­li­za­ce webu. 

Zá­vě­rem bych ráda pře­dem po­dě­ko­va­la všem, kte­ří se bu­dou po­dí­let na bez­peč­ném zno­vu­o­te­vře­ní škol­ky a bu­dou do­dr­žo­vat výše zmí­ně­ná pra­vi­dla a požadavky.

V pří­pa­dě ja­kých­ko­liv do­ta­zů se na mě ne­vá­hej­te obrátit. 

Ka­ro­lí­na Štěp­ko­vá, ře­di­tel­ka školy

MENU