46. mateřská škola Plzeň

Pro všechny

Opatření při návratu ze zahraničí

 30.08.2021

Vá­že­ní zá­kon­ní zástupci,

od 23.8.2021 se ruší ochran­né opat­ře­ní č.j. MZDR 20599/2020–104/MIN/KAN ze dne 30.7.2021, sta­no­vu­jí­cí po­vin­nos­ti při ná­vra­tu ze za­hra­ni­čí na úze­mí Čes­ké re­pub­li­ky, a je na­hra­ze­no nově vy­da­ným ochran­ným opatřením.

Opro­ti do­sa­vad­ní­mu na­ří­ze­ní se roz­ši­řu­je po­vin­nost ma­teř­ských škol ne­u­mož­nit pří­tom­nost dětí mlad­ších 6 let, kte­ré se vrá­ti­ly ze země s vy­so­kým nebo vel­mi vy­so­kým ri­zi­kem ná­ka­zy po dobu 7 dní od vstu­pu na úze­mí ČR (do­po­sud se ten­to zá­kaz vzta­ho­val pou­ze na ná­vrat ze zemí s vel­mi vy­so­kým rizikem).

Pro zá­kon­né zá­stup­ce pla­tí po­vin­nost in­for­mo­vat ma­teř­skou ško­lu o cestách do za­hra­ni­čí pře­sa­hu­jí­cí 12 a 24 hodin.

Ak­tu­ál­ní in­for­ma­ce: https://koronavirus.mzcr.cz/

 

Dě­ku­ji všem za do­dr­že­ní bez­peč­nost­ních na­ří­ze­ní v zájmu zdra­ví na­šich dětí i zaměstnanců.

 

Ka­ro­lí­na Štěp­ko­vá, ře­di­tel­ka školy

MENU