46. mateřská škola Plzeň

Pro všechny

Platby za letní prázdninový provoz

 08.06.2021

Pro­sí­me ro­di­če na­hlá­še­ných dětí o uhra­ze­ní škol­né­ho za let­ní prázd­ni­no­vý pro­voz na pra­co­viš­ti Fi­bi­cho­va, a to ná­sle­du­jí­cím způsobem:

Pra­co­viš­tě Li­dic­ká – plat­by v ho­to­vos­ti uči­tel­kám na třídách

Pra­co­viš­tě Fi­bi­cho­va – plat­by v ho­to­vos­ti u ve­dou­cí škol­ní jídelny

Za mě­síc čer­ve­nec je část­ka 758,- Kč a za mě­síc sr­pen 413,- Kč (cel­kem za oba mě­sí­ce 1 171,- Kč).

Hra­dí se celý mě­síc, i po­kud je dítě hlá­še­no jen na ně­kte­ré týd­ny. Měj­te pro­sím při­pra­ve­né přes­né částky.

Škol­né vy­bí­rá­me nej­poz­dě­ji do 16.6.2021. 

 

MENU