46. mateřská škola Plzeň

Pro všechny

PODĚKOVÁNÍ

 25.03.2021

Vá­že­ní ro­di­če, tou­to ces­tou Vám zno­vu dě­ku­je­me za účast na akci na­zva­né „Dob­ro­Den”.

 

Dob­rá věc se po­da­ři­la, na­peklo se a na­kou­pi­lo ob­rov­ské množ­ství po­chu­tin, kte­ré zpří­jem­ni­lo zdra­vot­ní­kům je­jich těž­kou prá­ci v kaž­do­den­ním boji s pandemií.

 

Vá­ží­me si všech, kte­ří ně­ja­kým způ­so­bem při­spě­li a tě­ší­me se na dal­ší spo­leč­nou akci pro dobrou věc.

 

Ko­lek­tiv MŠ

 

 

20210316 133059
20210317 083147
20210317 083152
20210317 083627
20210317 083632
20210317 083713
20210317 102042
20210317 122236
IMG 20210316 101221
IMG 20210317 080141
IMG 20210317 083539
IMG 20210317 083721
IMG 20210317 085059
IMG 20210317 100016
MENU