46. mateřská škola Plzeň

Pro všechny

Potvrzení o úplatě pro slevu na dani za rok 2019

 16.01.2020

Ozna­mu­ji,

že po­tvr­ze­ní o úpla­tě pro sle­vu na dani za rok 2019, bu­de­me vy­dá­vat zá­kon­ným zá­stup­cům dětí

z obou čás­tí ško­ly na ad­re­se ře­di­tel­ství ško­ly Pl­zeň, Fi­bi­cho­va 4

Dů­le­ži­tá in­for­ma­ce – S se­bou si pro­sím při­nes­te vy­pl­ně­ný for­mu­lář, kte­rý je ke sta­že­ní na webu ško­ly. (část­ku do­pl­ní­me na místě) 

v ter­mí­nu

22.1–23.1.2020

od 9.00 hod. do 17.00 hod.

a

24.1.2020

od 8.00 do 16.00 hod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENU