46. mateřská škola Plzeň

Pro všechny

ZÁPISY 2021/2022

 06.04.2021

Vá­že­ní rodiče,

ozna­mu­ji, že z dů­vo­du plné ka­pa­ci­ty se ne­bu­dou ko­nat zá­pi­sy pro škol­ní rok 2021/2022, je­li­kož ru­ší­me od­lou­če­né pra­co­viš­tě, je­hož děti bu­dou pře­chá­zet na pra­co­viš­tě Fibichova.

Dě­ku­ji

Ka­ro­lí­na Štěp­ko­vá, ře­di­tel­ka školy

MENU