46. mateřská škola Plzeň

Pro všechny

Změna trvalých příkazů

 15.11.2019

Dů­le­ži­té sdě­le­ní. Nový účet­ní sys­tém s se­bou při­ná­ší změ­ny v za­dá­vá­ní tr­va­lé­ho příkazu. 

Vzhle­dem k tomu, že máme nový účet­ní sys­tém, žá­dá­me ro­di­če, aby pro­ved­li změ­nu v tr­va­lém pří­ka­zu na škol­né. Do­po­sud byl va­ri­a­bil­ní sym­bol 46 a spe­ci­fic­ký sym­bol ob­sa­ho­val evi­denč­ní čís­lo dítěte.

Nyní za­dej­te pou­ze va­ri­a­bil­ní sym­bol, do kte­ré­ho za­dá­te evi­denč­ní čís­lo dí­tě­te.

Do po­znám­ky na­piš­te jmé­no dí­tě­te a třídu.

Škol­né pro rok 2019/2020 je 708,- Kč.

MENU