46. mateřská škola Plzeň

Naše tří­da Be­ruš­ky se na­chá­zí v čás­ti MŠ ve Fi­bi­cho­vě uli­ci. V le­toš­ním škol­ním roce 2019/2020 do­chá­zí do této tří­dy 18 dětí. Jsou zde děti dvou vě­ko­vých sku­pin od 3–5let. Le­tos je zde 6 děv­čat a 12 chlap­ců. Nově pří­cho­zích dětí bylo ten­to rok pou­ze 6.

Ve tří­dě je ně­ko­lik hra­cích kout­ků, kte­ré jsou od sebe roz­dě­le­ny ně­ko­li­ka příč­ka­mi. Bě­hem ce­lé­ho dne sna­ží­me děti roz­ví­jet nejen v ří­ze­ných čin­nos­tech, ale i v ostat­ních re­ži­mo­vých mo­men­tech. Sna­ží­me se vy­tvá­řet dob­ré vzta­hy mezi dět­mi, ale i ro­di­či na růz­ných spo­leč­ných akcích.

Na pod­zim a na jaře pro­bí­ha­jí 1x týd­ně do­po­led­ne tu­ris­tic­ké po­zná­va­cí vy­cház­ky. Zú­čast­ňu­je­me se růz­ných di­va­del­ních před­sta­ve­ní jak v MŠ, tak i v di­va­dle. Na­vště­vu­je­me Hasič­ský sbor na Bo­lev­ci i na Ko­šut­ce, Zá­chran­ku na Bo­rech a spo­lu­pra­cu­je­me i s Po­li­cií ČR.

Se­zna­mu­je­me se zví­řa­ty v ZOO, Di­no­par­ku, Te­rá­riu, ale i na ve­te­ri­nár­ní kli­ni­ce. Tyto akce se však pro­mě­ňu­jí v kaž­dém roce a nebo při­bý­va­jí i jiné.

MENU