46. mateřská škola Plzeň

 

žení rodiče, milé děti,
mr­ze­lo by nás se s Vámi ne­roz­lou
čit, přijďte si po­povídat a pohrát na za­hra­du naší škol­ky.

Jíd­lo a pití za­jis­tí­me, kdo se bude chtít pochlu­bit něja­kou do­má­cí dob­ro­tou…. rádi zkri­ti­zu­je­me 😊😊

 

V pondělí 29.6.2020 od 13.00hod.( nebo v průběhu odpo :-))

Srdečně Vás zveme za kolektiv naší MŠ :

paní ředitelka Kája, paní učitelky Janina, Hanka, Hanička a Vendulka, Verča a Jana.

Těšíme se na Vás.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do­pis č. 5

Milé děti, Vik­tor­ko, Míšo, Luky, Va­lin­ko, An­dýsku, Da­víd­ku, Ríšo, Jo­náš­ku, Vít­ku, Ma­tě­ji, Kubí­ku, Em­mič­ko, Voj­tíš­ku, Kryš­tů­f­ku, El­lin­ko, Eliš­ko, Anež­ko a To­níč­ku,

Opět jsme se Vám ozva­li, abychom Vás pozdra­vi­li a taky tro­chu po­tě­ši­li. Kdo z Vás bude chtít, může si ten­to­krát po­hrát na téma DOPRAVA. I když je to téma spí­še pro klu­ky, ur­či­tě si zde něco na­jdou i hol­čič­ky.

Měj­te se tedy moc krás­ně a vě­ří­me, že už se co nejdří­ve uvi­dí­me ve škol­ce. Zdra­ví Vás p. uči­tel­ky Jana a Han­ka K.

Mů­že­te si vy­brat:

 1. Po­li­cej­ní auto, mů­že­te si s ro­di­či říct, jaké má po­li­cie tel. čís­lo, jak po­zná­te je­jich auto, co mo­hou mít po­li­cis­té
 2. Do­prav­ní znač­ky – s ro­di­či si je mů­že­te vy­bar­vit, vy­stří­hat a roz­dě­lit si je pod­le tva­ru – kruh, troj­ú­hel­ník, čtve­rec, ur­čit jak se znač­ky jme­nu­jí
 3. Se­ma­for – vy­ber si, kte­rý se ti líbí, a mů­žeš si ho vy­ro­bit, urči jeho bar­vy, a na kte­rou bar­vu auto sto­jí, a kdy jede
 • k se­ma­fo­ru si udě­lej i znač­ky, kte­ré jsi vy­bar­vil a vy­stři­hl, na­lep je na špej­li a za­pích­ni je do mo­de­lí­ny nebo kor­ku nebo do pet víč­ka
 1. Na­jdi do­prav­ní pro­střed­ky – za­krouž­kuj je, vy­bar­vi
 2. Kde se po­hy­bu­jí do­prav­ní pro­střed­ky – vy­střih­ni je a urči, kde je mů­že­me vi­dět, na­lep je (voda, vzduch, zem)
 3. Ob­kres­li tra­su do­prav­ních pro­střed­ků – vy­teč­ko­va­ná drá­ha
 4. Vlak – vy­bar­vi si vlak, spo­čí­tej vagó­ny a stej­ný po­čet te­ček na­kres­li na nej­vět­ší ká­men, na stře­chu vagó­nů a lo­ko­mo­ti­vy na­kres­li stej­ný po­čet te­ček, jako je na nich oken, mů­žeš si spo­čí­tat je­jich kola a urči, kdo jich má nej­víc.
 5. Do­prav­ní pro­střed­ky je­dou sla­lom – pod­le ši­pek po­kra­čuj v je­jich ces­tě tuž­kou
 6. Hle­dej stí­ny do­prav­ních pro­střed­ků – spoj stej­né k sobě tuž­kou, mů­žeš je vy­bar­vit stej­nou bar­vou
 7. Do­prav­ní pro­střed­ky z pa­pí­ro­vých ro­li­ček – mů­žeš si je vy­brat a vy­ro­bit pod­le ob­ráz­ků
 8. Urči ná­zvy do­prav­ních pro­střed­ků – vy­t­les­kej si je­jich ná­zvy, urči po­čet sla­bik a pod ob­rá­zek teč­ky na­kres­li
 9. Po­čí­tej do­prav­ní pro­střed­ky – do čtve­reč­ků do­kres­li stej­ný po­čet te­ček
 10. Kdo chce, může na­kres­lit nebo na­ma­lo­vat ně­kte­rý do­prav­ní pro­stře­dek

Doprava1 Doprava2 Doprava10 Doprava9 Doprava8 Doprava7 Doprava6 Doprava5 Doprava4 Doprava3

—————————————————————————————————————————————————-

Do­pis č. 4

Milé děti, Vít­ku, To­ní­ku, Anež­ko, Ma­tě­ji, Voj­tíš­ku, Míšo, Vik­tor­ko, Luky, Em­mič­ko, Da­víd­ku, Ríšo, Kryš­tů­f­ku, Kubí­ku, Eliš­ko, Jo­náš­ku, El­lin­ko, An­dýsku a Va­lin­ko

Zno­vu Vám pí­še­me do­pis, pro­to­že jsme se ješ­tě ne­vi­dě­li, ale ně­kte­ří z Vás po­sla­li nád­her­né fot­ky a vi­dea, za kte­ré jsme moc rády. I my jsme Vás po­tě­ši­li Vaší spo­leč­nou fot­kou, na kte­ré si při­po­me­ne­te všech­ny své ka­ma­rá­dy. Ten­to­krát jsme pro Vás při­pra­vi­li pra­cov­ní lis­ty o RODINĚ a také vy­rá­bě­ní. Blí­ží se totiž svá­tek všech ma­mi­nek a vy jim mů­že­te něco vy­ro­bit. Ten­to svá­tek bu­dou ma­min­ky osla­vo­vat 10. květ­na. Ze­ptej­te se ta­tín­ků, kdy ten svá­tek bude a po­tom ma­min­kám udě­lej­te např. sr­díč­ko, ky­tič­ku a ten den jim po­pře­je­te a dáte jim pusin­ku.

Mů­že­te vy­bí­rat:

 1. Strom – na­kres­le­te si do jablí­ček por­tréty všech čle­nů ro­di­ny nebo po­pros­te ma­min­ku, jest­li by Vám ne­da­la ně­ja­ké sta­ré fot­ky a vy si tam vy­střih­ne­te hla­vy ma­min­ky, tať­ka, svou,… a po­tom si je na­le­pí­te na správ­né mís­to, kte­ré Vám ma­min­ka uká­že.
 2. Ro­di­na – vy­rob­te si z ro­li­ček Vaší ro­di­nu, mů­že­te ma­lo­vat, kres­lit, le­pit, kdo jak chce
 3. Co doma po­u­ží­vá­te – vy­jme­nuj co je na ob­ráz­ku, kde to doma máte, mů­žeš si slo­va vy­t­les­kat, ur­čit po­čet sla­bik nebo prv­ní pís­me­no ve slo­vě.
 4. Ko­ši­le pro tať­ku a kra­va­ta – vy­střih­nout, na­le­pit ze čtvrt­ky, kra­va­tu si mů­žeš ma­lo­vat, vy­střih­nout a vy­zdo­bit, pod­le toho jaká se Ti bude lí­bit
 5. Ta­tín­ko­vo pá­sek – do­kres­li tva­ry pod­le toho, aby se opa­ko­va­ly, jako na za­čát­ku
 6. Ma­min­ka – do­kres­li ma­min­ce vy­teč­ko­va­né vla­sy a ma­min­ku vy­bar­vi
 7. Jak vy­rost­la Tvo­je ma­min­ka a jak ješ­tě bude stár­nout – vy­střih­ni si ob­ráz­ky, srov­nej je pod­le věku od mi­min­ka a při­lep na pa­pír, ob­ráz­ky mů­žeš vy­bar­vit
 8. Co po­tře­bu­je ma­min­ka a co ta­tí­nek – vy­ber ob­ráz­ky a vy­bar­vi je pro ma­min­ku čer­ve­ně a pro tať­ku mod­ře. Věc, kte­rou po­tře­bu­jí oba, mů­žeš roz­pů­lit a vy­bar­vit čer­ve­nou i mod­rou.
 9. Po­čí­tej ovo­ce v kom­po­tu – ma­min­ka nebo ba­bič­ka za­va­řu­jí ovo­ce. Ty spo­čí­tej ko­lik je kusů v jed­né skle­ni­ci a na­kres­li stej­ný po­čet pun­tí­ků do prázd­né­ho po­líč­ka
 10. Be­ruš­ky – tak se jme­nu­je naše tří­da a ty je mů­žeš ob­kres­lit a sr­díč­ka mís­to pun­tí­ků vy­bar­vit pro ma­min­ku nebo tať­ku
 11. Přá­ní pro ma­min­ku – vy­střih­ni si sr­díč­ka, kte­rá Ti může na­kres­lit ta­tí­nek, ty si je při­lep na přá­níč­ko a mů­žeš jej oz­do­bit, jak chceš
 12. Tu­li­pá­ny pro ma­min­ku – Otis­ku­je­me ruku nebo vi­d­lič­ku nebo tiskát­ko z bram­bo­ry na­mo­če­né do bar­vy, do­kres­li tu­li­pá­nům ston­ky a lís­teč­ky
 13. Bás­nič­ka pro ma­min­ku – přečti si jí s ta­tín­kem a mů­žeš se jí na­u­čit na­zpa­měť a ma­min­ce jí řek­neš jako přá­ní k svát­ku ma­mi­nek

Rodina13 Rodina12b Rodina12a Rodina11 Rodina10 Rodina9 Rodina8 Rodina7 Rodina6 Rodina5 Rodina4b Rodina3 Rodina1 Ro­di­na 4a Ro­di­na 2

Pře­je­me krás­né vy­rá­bě­ní a sa­mo­zřej­mě, že ne­mu­sí­te vy­rá­bět všech­no, jen to co se Vám bude lí­bit.

Vaše paní uči­tel­ky Jana a Han­ka K.

 

——————————————————————————————————————————————————-

Do­pis č. 3

Milé děti, ma­min­ky, ta­tín­ko­vé,

už se nám všem po vás stýská a tě­ší­me se, až si zase bu­de­me moci hrát v naší škol­ce.

Zkus­te nám na­to­čit a po­slat krát­ká vi­dea, jak má­vá­te, my je dáme do­hro­ma­dy, ať se zase všich­ni ka­ma­rá­di vidí i když jen za­tím na dál­ku (ide­ál­ně apli­ka­ce What­sApp)

Všech­ny dě­tič­ky spo­leč­ně zdra­ví­me:

Paní ře­di­tel­ka Kája, paní uči­tel­ka Jana, obě paní uči­tel­ky Han­ky, paní ku­chař­ka Ver­ča, paní škol­ni­ce Ven­dul­ka a paní ve­dou­cí Jana ❤

 

Do­pis č. 2

Moje milé Be­ruš­ky, Vít­ku, Kryš­tů­f­ku, To­ní­ku, Kubí­ku, Da­víd­ku, Luky, An­dýsku, Ma­tě­ji, Voj­tíš­ku, Ríšo, Míšo, Jo­náš­ku, Vik­tor­ko, Va­lin­ko, Em­mič­ko, El­lin­ko, Eliš­ko a Anež­ko

Zno­vu jsem se Vám ozva­la, tak jak jsem Vám slí­bi­la. Při­pra­vi­la jsem pro Vás zase ně­ko­lik pra­cov­ních lis­tů o zví­řát­kách, kte­rá máte ur­či­tě moc rády. Jsou to však jen zví­řát­ka, kte­rá žijí doma ane­bo na stat­ku. Vy už ur­či­tě bu­de­te vě­dět, kte­rá to jsou. Vaše ma­min­ky nebo ta­tín­ko­vé Vám ur­či­tě rádi po­mo­hou. Tím­to bych je chtě­la také pozdra­vit a říct jim, že si zase mů­že­te se svý­mi dět­mi vy­brat, co se Vám bude lí­bit. Milí ro­di­če chtě­la bych Vás zá­ro­veň upo­zor­nit, že p. uči­tel­ka Han­ka K. pro Vás ote­vře­la email naší tří­dy Berusky46ms@seznam.cz

Mů­že­te sem za­sí­lat Vaše po­znatky, fo­to­gra­fie dětí, růz­né pozdra­vy dětí ane­bo vaše vy­fo­ce­né vý­rob­ky

S pozdra­vem p. uči­tel­ka Jana a Han­ka K.

Máte na vý­běr:

 1. Ob­ráz­ky – mů­že­te si s ma­min­kou po­ví­dat, jak to vy­pa­dá na stat­ku, jaká zví­řa­ta zde žijí, vy­mys­let, jaká zví­řa­ta zde chy­bí, řek­ně­te si, jak se jme­nu­je zví­ře­cí ma­min­ka, ta­tí­nek a je­jich mlá­dě
 2. Zví­řa­ta ze čtvrt­ky nebo pa­pí­ro­vé­ho ta­lí­ře, mů­že­te si vy­střih­nout kola, na­bar­vit a do­le­pit oči, ču­má­ček, tlap­ky, uši – vy­ber­te si pod­le sebe, jaké zví­ře máte rádi, ne­mu­sí být vů­bec na ob­ráz­ku.
 3. Pej­sek, ko­čič­ka – z čtver­ce pa­pí­ru slož­te troj­ú­hel­ník a z něho udě­lej­te hla­vu psa nebo koč­ky, mů­že­te si slo­žit i tělo a při­le­pit k sobě, do­kres­le­te např. fixy
 4. Půl­ky zví­řat – od­střih­ně­te pruh z ob­ráz­ku, kde jsou zad­ní nohy, při­lep­te ke správ­né­mu zví­ře­ti, vy­bar­vě­te pas­tel­ka­mi
 5. Po­znej zví­řát­ko – roz­stři­hej ob­rá­zek na pru­hy, správ­ně jej se­stav, při­lep na pa­pír a urči zví­ře, mů­žeš jej vy­bar­vit pas­tel­ka­mi
 6. Zví­řát­ka nám dá­va­jí ně­ja­ký uži­tek – spoj ob­ráz­ky k sobě pas­tel­kou, aby si vě­děl, kdo nám dává vlnu, maso, vej­ce a mlé­ko
 7. Zví­řa­ta hle­da­jí mlá­ďa­ta – spoj k sobě pas­tel­kou ma­min­ku a její mlá­dě, po­jme­nuj je a po­ví­dej, kde byd­lí
 8. Po­čí­tej zví­řát­ka a na­kres­li to­lik te­ček do čtver­ce, ko­lik jich je, vy­bar­vi pas­tel­kou zví­řa­ta
 9. Krá­líč­ko­vé mají rádi mrkvič­ku, ob­táhni tuž­kou je­jich ces­tu, mrkve vy­bar­vi
 10. Vy­hle­dej v blu­diš­ti zví­řát­ka, je­jich jmé­na si vy­t­les­kej, urči po­čet sla­bik (ko­li­krát si tles­kl), ob­táhni zví­řa­ta pas­tel­kou, ale jen ty ze stat­ku, mů­žeš je vy­bar­vit
 11. Kde byd­lí pej­sek – vy­jme­nuj i jiná zví­řa­ta, kde byd­lí, spoj vždy správ­nou ve­li­kost psa a bou­dy, vy­bar­vi
 12. Stí­ny zví­řat – spoj je správ­ně k sobě
 13. Pís­nič­ky o zví­řa­tech, po­pros ma­min­ku, ať si s te­bou za­zpí­vá a vy­mys­li ji­nou pís­nič­ku o zví­řa­tech

Zvířata14 Zvířata13 Zvířata12 Zvířata11 Zvířata10 Zvířata9 Zvířata8 Zvířata7 Zvířata6 Zvířata5 Zvířata4 Zvířata3 Zvířata2 Zvířata1

 

——————————————————————————————————————————————————–

Do­pis č. 1

Moje milé Be­ruš­ky – Eliš­ko, Anež­ko, El­lin­ko, Em­mič­ko, Va­lin­ko, Vik­tor­ko, Luky, Míšo, Ríšo, Kryš­tů­f­ku, To­ní­ku, Ma­tě­ji, Voj­tíš­ku, Da­víd­ku, Vít­ku, Kubí­ku, Jo­náš­ku a An­dýsku,

Už jsme se dlou­ho ne­vi­dě­li a mně se po Vás už stýská, pro­to se Vám chci tro­chu při­po­me­nout, aby jste si i Vy vzpo­mně­li na škol­ku. Asi se ješ­tě del­ší dobu ne­u­vi­dí­me, a pro­to Vám po­sí­lám něco pro při­po­me­nu­tí Ve­li­ko­noc. Vaše ma­min­ky nebo ta­tín­ko­vé Vám ten­to do­pis ur­či­tě pře­čtou, a vy když bu­de­te chtít, mů­že­te si něco na Ve­li­ko­no­ce vy­ro­bit. Vů­bec ne­mu­sí­te udě­lat všech­no, jen uká­že­te ma­min­kám, co ve škol­ce dě­lá­me a jak vy to umí­te. Když se Vám to bude lí­bit, po­šlu Vám ješ­tě i jiné vý­rob­ky nebo ob­ráz­ky. Za­tím Vás všech­ny i Vaše ro­di­če moc pozdra­vu­ji a tě­ším se na Vás všech­ny ve škol­ce.

 

S pozdra­vem Vaše paní uči­tel­ka Jana

Máte na vý­běr:

 1. Do­kres­li be­rán­ko­vi kudr­lin­ky
 2. Vy­střih­ně­te si 4 ob­ráz­ky, se­stav­te pří­běh o sle­pič­ce a ku­řát­kách, na­lep­te a ma­min­ce nebo ta­tín­ko­vi ho mů­že­te vy­prá­vět
 3. Ro­di­če Vám vy­střih­nou z kar­to­nu va­jíč­ko, kte­ré si omo­tá­te vl­nou a) kras­li­ce – oz­do­bit ko­rál­ky, ky­tič­ka­mi,… b) ku­řát­ko – oz­do­bit pod­le ob­ráz­ku
 4. Vy­ber­te si pod­le toho, co se Vám líbí
 5. Ro­di­če Vám na­kres­lí va­jíč­ko na čtvrt­ku a Vy si ho mů­že­te otis­ko­vat kor­ko­vý­mi špun­ty nebo prs­tí­ky, cho­máč­ky vaty, bam­bul­ka­mi, čím kdo chce a vez­mě­te si k tomu tem­pe­ro­vé, vo­do­vé nebo prs­to­vé bar­vy
 6. Sle­pič­ka – půl­kruh ze čtvrt­ky si vy­střih­ne­te a také mů­že­te zdo­bit otis­ko­vá­ním bar­vy, po­tom do­zdo­bit zo­bá­ček, oko, nohy
 7. Vy­teč­ko­va­né va­jíč­ko ob­táhnout, vy­bar­vit, ma­min­ka nebo ta­tí­nek Vám může ob­rá­zek roz­stří­hat na 3–4 kusy, Vy si va­jíč­ko zno­vu se­sta­ví­te a na­le­pí­te – puzzle
 8. Vzo­ry na va­jíč­ka – ge­o­me­t­ric­ké tva­ry – ob­táhnout, spo­čí­tat a do prázd­né­ho po­líč­ka na­kres­lit stej­ný po­čet te­ček
 9. Hle­dej stej­né ob­ráz­ky na va­jíč­ka ( tva­ry ) – spoj je spo­lu pas­tel­kou a stej­nou bar­vou je vy­bar­vi
 10. S ma­min­kou si na Ve­li­ko­no­ce uvař va­jíč­ko, kte­ré si mů­žeš sám olou­pat, uká­zat si čas­ti va­jíč­ka, ochut­nat je nebo při­vo­nět, ze­ptej se ma­min­ky, na co jsou va­jíč­ka dů­le­ži­tá.
 11. ODMĚNA PRO VÁS – OMALOVÁNKA ZVÍŘÁTEK – mů­žeš si ji vy­bar­vit, po­ví­dej ro­di­čům, jak se zví­řát­ka jme­nu­jí a urči i je­jich mlá­ďa­ta
 12. Zdra­vý za­jí­ček –po­sí­lám Vám noty již zná­me pís­nič­ky, kte­rou všich­ni umí­te, tak jí doma ro­di­čům za­zpí­vej­te. Také se mů­že­te s ro­di­či na­u­čit ve­li­ko­noč­ní ko­le­du HODY, HODY DOPROVODY

 

Velikonoce12 Velikonoce10 Velikonoce9 Velikonoce8 Velikonoce7 Velikonoce5 Velikonoce3 Velikonoce2 Velikonoce1 Ve­li­ko­no­ce Ve­li­ko­no­ce 13 Ve­li­ko­no­ce 11

Milé děti, vě­řím, že ale­spoň je­den vý­ro­bek nebo pra­cov­ní list se Vám bude lí­bit a vy si ho udě­lá­te a po­tom při­ne­se­te do škol­ky. Jste moc ši­kov­né a já vě­řím, že to s ma­min­kou nebo ta­tín­kem zvlád­ne­te. Dr­žím Vám pal­ce.

 

                        

 

                                                                           

 

                   

 

                   

 

 

 

MENU