46. mateřská škola Plzeň

Ve tří­dě Mo­týl­ků při­pra­vu­je­me děti hra­vou a zá­bav­nou for­mou na vstup do zá­klad­ní ško­ly. Hlav­ním na­ším cí­lem je, aby děti cho­di­ly do škol­ky s úsmě­vem a na­sbí­ra­ly spous­ty do­ved­nos­tí, zku­še­nos­tí a vě­do­mos­tí, kte­ré uplat­ní při vstu­pu do prv­ní tří­dy ZŠ.

Zá­jmo­vé ak­ti­vi­ty třídy:

  • Pla­vá­ní
  • Tu­ris­ti­ka
  • Tě­lo­cvič­na
  • Brus­le­ní
  • Ke­ra­mi­ka v BZŠ
  • An­g­lič­ti­na
  • Vý­le­ty, divadla

Bě­hem ce­lé­ho roku do­chá­zí pra­vi­del­ně do naší ma­teř­ské ško­ly lo­go­ped, kte­rý se in­di­vi­du­ál­ně vě­nu­je dě­tem se špat­nou vý­slov­nos­tí. V le­toš­ním roce se vě­nu­je 12ti dě­tem z toho se jed­ná o 6 dětí předškolních.

MENU