46. mateřská škola Plzeň

žení rodiče, milé děti,
mr­ze­lo by nás se s Vámi ne­roz­lou
čit, přijďte si po­povídat a pohrát na za­hra­du naší škol­ky.

Jíd­lo a pití za­jis­tí­me, kdo se bude chtít pochlu­bit něja­kou do­má­cí dob­ro­tou…. rádi zkri­ti­zu­je­me 😊😊

 

V pondělí 29.6.2020 od 13.00hod.( nebo v průběhu odpo :-))

Srdečně Vás zveme za kolektiv naší MŠ :

paní ředitelka Kája, paní učitelky Janina, Hanka, Hanička a Vendulka, Verča a Jana.

Těšíme se na Vás.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do­pis č. 5

Naši milí Mo­týl­ko­vé,

po­sí­lá­me dal­ší in­spi­ra­ci na tvo­ře­ní, uče­ní, ma­lo­vá­ní, zpí­vá­ní, ten­to­krát na téma „Zví­řát­ka“. Tak kdo bude chtít, může se pus­tit do prá­ce 😊. Kaž­do­pád­ně ven­ku je teď už krás­né po­ča­sí, tak uží­vej­te pře­de­vším slu­níč­ka ven­ku.

Měj­te se moc krás­ně, již za pár dní se na ně­kte­ré Mo­týl­ky tě­ší­me zpát­ky v MŠ a vy, co do MŠ již nejde­te, vám pře­je­me pře­de­vším hod­ně zdra­ví a krás­né jar­ní dny.

Po­hád­ka Pra­cov­ní Lis­ty Pís­nič­ky, ří­ka­dla Oma­lo­ván­ky Ná­pa­dy Pro Před­ško­lá­ky

Všech­ny Vás moc zdra­ví p. uči­tel­ky Han­ka K. a Han­ka F.

———————————————————————————————————————————————-

Do­pis č. 4

Naši milí „Mo­týl­ko­vé“,

brzy bu­dou mít vaše ma­min­ky svá­tek a tak po­sí­lá­me ně­ja­ké ná­mě­ty pro ši­kov­né klu­ky a hol­čič­ky a je­jich ro­di­če. Ro­di­čům moc dě­ku­je­me za pěk­né fo­to­gra­fie a vi­dea a všem pře­je­me hlav­ně hod­ně zdra­ví.

1.Písně

2.Básně

3.Pracovní lis­ty

4.Nápady a ná­mě­ty na vy­rá­bě­ní

Ma­min­ky Prac.listy Ma­min­ky Pís­ně Ma­min­ky Ná­pa­dy Ma­min­ky Bás­ně

Už se moc tě­ší­me na spo­leč­né se­tká­ní a hra­ní ve škol­ce.

Vaše paní uči­tel­ky: Han­ka a Han­ka

————————————————————————————————————————————————-

Do­pis č. 3

Vá­že­ní a milí ro­di­če,

za­sí­lá­me zase ně­ja­ké ná­pa­dy a ná­mě­ty pro zpří­jem­ně­ní dlou­hé chví­le. Ten­to tý­den jsme měli mít be­se­du s po­li­cist­kou a tak bylo na­plá­no­vá­no téma „Na kři­žo­vat­ce“, tak­že je vše smě­řo­vá­no k do­pra­vě. Sa­mo­zřej­mě je to jen do­po­ru­če­ní, není to nic po­vin­né­ho, nebo si jen mů­že­te vy­brat, co by se vám lí­bi­lo.

1.Pohádka

2.Písničky,básnička

3.Pracovní lis­ty

4.Grafomotorika

5.Nápady na vy­rá­bě­ní

 

Po­hád­ka Gra­fo­mo­to­ri­ka Ná­pa­dy Na Vy­rá­bě­ní Pís­ně A Bá­seň

pra­cov­ní lis­ty: 202004281212

 

Pře­je­me všem hlav­ně hod­ně zdra­ví a pev­né ner­vy. Už se tě­ší­me, až se ve škol­ce zase všich­ni se­tká­me. Už se nám moc po dě­tech stýská.

S pozdra­vem pí.učitelky Hana F. a Hana K.

————————————————————————————————————————————————–

Do­pis č. 2

Milé děti, ma­min­ky, ta­tín­ko­vé,

už se nám všem po vás stýská a tě­ší­me se, až si zase bu­de­me moci hrát v naší škol­ce.

Zkus­te nám na­to­čit a po­slat krát­ká vi­dea, jak má­vá­te, my je dáme do­hro­ma­dy, ať se zase všich­ni ka­ma­rá­di vidí i když jen za­tím na dál­ku (ide­ál­ně apli­ka­ce What­sApp)

Všech­ny dě­tič­ky spo­leč­ně zdra­ví­me:

Paní ře­di­tel­ka Kája, paní uči­tel­ka Jana, obě paní uči­tel­ky Han­ky, paní ku­chař­ka Ver­ča, paní škol­ni­ce Ven­dul­ka a paní ve­dou­cí Jana ❤

———————————————————————————————————————————————-

Do­pis č. 1

Vá­že­ní a milí ro­di­če,

po­sí­lá­me ně­ko­lik ná­mě­tů, ná­pa­dů, kte­ré jsme měli ve škol­ce v plá­nu (ak­tu­ál­ně téma: Ve­li­ko­no­ce). Bo­hu­žel si­tu­a­ce nám ne­do­vo­lu­je se s dět­mi se­tkat osob­ně, pro­to ale­spoň ta­ko­vou­to for­mou. Kaž­do­pád­ně to ber­te jako do­po­ru­če­ní, in­spi­ra­ci, jak za­ba­vit své děti J. Víme, že se škol­ní­mi dět­mi je uče­ní dost a dost, tak­že to není po­vin­nost, jen kdo bude chtít.

Kdo by mě zá­jem a vy­ho­vo­va­lo by mu více, může na­psat na emai­lo­vou ad­re­su: Motylkove46ms@seznam.cz – my mu veš­ke­ré ma­te­ri­á­ly, kte­ré bu­dou na strán­kách ma­teř­ské ško­ly, za­šle­me a může si je doma vy­tisk­nout. Ten­to email slou­ží také v pří­pa­dě ja­ké­ho­ko­liv do­ta­zu na nás, mů­že­te zde po­sí­lat fot­ky Va­šich dětí, ob­ráz­ky aj.

Pra­cov­ní Lis­ty Po­hád­ka Pís­nič­ky, ří­ka­dla Oma­lo­ván­ky Ná­pa­dy Pro Před­ško­lá­ky

Na­bí­zí­me Vám také ně­ko­lik od­ka­zů na webo­vé strán­ky, kde na­jde­te mno­ho ná­pa­dů a in­spi­ra­cí pro Vaše děti (pra­cov­ní lis­ty, hry, oma­lo­ván­ky, po­slech po­há­dek atd.)

www.detskestranky.cz

www.predskolaci.cz

www.sikovny-cvrcek.cz

www.i‑creative.cz

www.pinterest.com

www.vesela-chaloupka.cz – do­po­ru­ču­je­me, jsou tam ma­te­ri­á­ly k zá­pi­su, kte­ré­ho se bo­hu­žel před­škol­ní děti ne­moh­ly zú­čast­nit

Čes­ká te­le­vi­ze spus­ti­la od pon­dě­lí 30.3. webo­vé strán­ky – www.ctedu.cz, také vel­mi do­po­ru­ču­je­me, v sek­ci „Před­škol­ní“ je spous­ta na­uč­ných vi­deí, po­há­dek aj.

Drž­te se, moc děti zdra­ví­me, všem pře­je­me hlav­ně hod­ně zdra­ví a snad brzy na vi­dě­nou, už se nám po dě­tech stýská!!

Vaše paní uči­tel­ky: Bc.Hana Ka­la­šo­vá a Hana Fremro­vá

 

             

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENU