46. mateřská škola Plzeň

AKCE PROSINEC 2020

1.12.(ÚT) – ANGLIČTINA
2.12.(ST) – PUTOVÁNÍ ZA BETLÉMSKOU HVĚZDOU
4.12.(PÁ) – ČERT A MIKULÁŠ V MŠ – do­po­led­ne bez rodičů
8.12.(ÚT) – ANGLIČTINA
10.12.(ČT)-LOGOPEDIE – s se­bou notýsky
15.12.(ÚT)-ANGLIČTINA
17.12.(ČT)-VÁNOČNÍ NADÍLKA V MŠ – do­po­led­ne bez rodičů
(děti mo­hou při­nést do MŠ tro­chu cukroví)
23.12.–3.1. VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

Pro­sí­me, sle­duj­te ak­tu­ál­ní in­for­ma­ce v médiích.
Brus­le­ní je za­tím po­za­sta­ve­no!! Jakmi­le se si­tu­a­ce zlep­ší a pus­tí nás na sta­di­on, bu­de­me Vás informovat.

 ———————————————————————————————————————————–

Naši milí Motýlkové,

po­sí­lá­me dal­ší ná­pa­dy na tvo­ře­ní. Ten­to tý­den jsme si po­ví­da­li o Čes­ké re­pub­li­ce. Pra­co­va­li jsme s ma­pou Čes­ké re­pub­li­ky, po­ví­da­li si, co zna­me­na­jí bar­vy na mapě, spo­leč­ně jsme mapu ČR vy­bar­vi­li. Děti se se­zná­mi­ly s vlaj­kou, s ma­lým a vel­kým stát­ním zna­kem, s pre­zi­den­tem ČR, s na­ším hlav­ním měs­tem. Spo­leč­ně jsme hle­da­li na mapě Pl­zeň a Prahu.

Také jsme spo­leč­ně při­pra­vi­li ad­vent­ní ka­len­dář a vě­nec, po­ví­da­li si o adventu.

V pří­lo­ze vám také po­sí­lá­me akce, kte­ré se bu­dou ko­nat bě­hem pro­sin­ce (čert + vá­noč­ní na­díl­ka), tak bu­de­me rádi, po­kud při­jde­te ale­spoň v tyto dny.

Měj­te se moc krás­ně, moc vás všech­ny zdra­ví­me a tě­ší­me se na vás v ma­teř­ské škole 😊

Vaše paní uči­tel­ky Han­ka a Martina

 

Vě­nec z papíru:

Vy­střih­li jsme kruh z pa­pí­ro­vé­ho tác­ku (po­kud doma ne­má­te, mů­že­te z oby­čej­né čtvrt­ky), poté jsme na­stří­ha­ly prouž­ky ze­le­né­ho pa­pí­ru, kte­ré jsme roz­stří­ha­li na po­lo­vi­nu. Ty jsme pak sle­pi­li k sobě a poté na­le­pi­li Her­ku­le­sem na při­pra­ve­ný kruh (vě­nec). Na­ko­nec oz­do­bi­li mašlí.

Mapa + Ad­vet­ní Věnec

Téma ČR + Advent

—————————————————————————————————————————————

Naši milí Motýlkové,

moc vás všech­ny zdra­ví­me ze škol­ky. Jak jsme vám již psa­li, po dobu vaší ne­pří­tom­nos­ti vám bu­de­me po­sí­lat ně­ja­ké ná­mě­ty, ná­pa­dy na tvo­ře­ní, ma­lo­vá­ní, růz­né pra­cov­ní lis­ty, pís­ně, bás­ně, kte­ré spo­leč­ně s dět­mi pl­ní­me ve škol­ce. Ten­to tý­den si po­ví­dá­me o sva­tém Mar­ti­no­vi, tak­že ma­te­ri­á­ly jsou vě­no­vá­ny to­mu­to té­ma­tu. Ro­di­če, ber­te to od nás pro­sím pou­ze jako in­spi­ra­ci, jak za­ba­vit své děti, nic není po­vin­né, jen po­kud by děti chtě­ly pra­co­vat na­pří­klad se svým sou­ro­zen­cem při distanč­ní výuce.

 

Milá(ý) Ka­čen­ko, Ju­lin­ko, Di­an­ko, To­máš­ku, Ma­tě­ji, Adám­ku, Míšo, ur­či­tě se vám stýská po ka­ma­rá­dech, tak nás všech­ny na­padlo na­psat vám spo­leč­ně krát­ký do­pis, aby jste vě­dě­li, že na vás i my mys­lí­me, tak dou­fá­me, že vás po­tě­ší. Měj­te se moc krás­ně, pře­je­me vám i va­šim ro­di­čům pře­de­vším pev­né zdra­ví a bu­de­me se na vás tě­šit v ma­teř­ské škole.

Vaše paní uči­tel­ky Han­ka a Mar­ti­na a všich­ni vaši kamarádi

Pí­seň + Báseň3

Pra­cov­ní A Vý­tvar­né činnosti2

Pra­cov­ní Listy1

 

 

 

 

MENU