46. mateřská škola Plzeň

Vá­že­ní ro­di­če a milé děti,

bo­hu­žel opět je tu doba, kdy se ne­mů­že­me spo­leč­ně ví­dat v ma­teř­ské ško­le. Pro­to po­sí­lá­me ně­ko­lik ná­mě­tů a ná­pa­dů ke tvo­ře­ní, kte­ré jsme měli ve škol­ce v plá­nu (ak­tu­ál­ně téma: Vesmír). Na to­hle téma se tě­ši­li pře­de­vším chlap­ci, kte­ří již ve škol­ce kres­li­li ra­ke­ty, pla­ne­ty aj., o to více nás mrzí, že se ne­mů­že­me spo­leč­ně potkat.

Ro­di­če, ber­te to pou­ze jako do­po­ru­če­ní, in­spi­ra­ci, jak za­ba­vit své děti. Víme, že se škol­ní­mi dět­mi je uče­ní dost a dost. Vel­mi nás ale po­tě­ší, po­kud bychom od Vás měli ně­ja­kou zpět­nou vazbu, tzn. když vy­fo­tí­te s dět­mi ně­ja­ký ob­rá­zek, pra­cov­ní list, kni­hu či jiný ma­te­ri­ál k té­ma­tu, kte­rou máte doma aj. Udě­lá nám také ra­dost ně­ja­ká fot­ka z do­má­cí­ho pro­stře­dí, jak na­pří­klad trá­ví­te vol­ný čas, ně­ja­ká fot­ka s va­ším do­má­cím maz­líč­kem, jak po­má­há­te ro­di­čům, pros­tě cokoliv 😊

Na­bí­zí­me Vám také ně­ko­lik od­ka­zů na webo­vé strán­ky, kde na­jde­te mno­ho ná­pa­dů a in­spi­ra­cí pro Vaše děti (pra­cov­ní lis­ty, hry, oma­lo­ván­ky, po­slech po­há­dek atd.)

www.detskestranky.cz

www.predskolaci.cz

www.sikovny-cvrcek.cz

www.i‑creative.cz

www.pinterest.com

www.vesela-chaloupka.cz – do­po­ru­ču­je­me, jsou tam ma­te­ri­á­ly k zá­pi­su – Před­ško­lá­ci bez zápisu

www.ctedu.cz – také vel­mi do­po­ru­ču­je­me, v sek­ci „Před­škol­ní“ je spous­ta na­uč­ných vi­deí, po­há­dek aj.

Pra­cov­ní A Vý­tvar­né čin­nos­ti (2)

Pra­cov­ní Listy

Po­hád­ky

Pí­seň

Děti, opatruj­te se, moc vás zdra­ví­me, vám i ro­di­čům pře­je­me pře­de­vším hod­ně zdra­ví a snad brzy naviděnou.

Vaše paní uči­tel­ky: Bc.Hana Ka­la­šo­vá a Mar­ti­na Skalová

 

 

 

 

MENU